kimkat0237e Geiriadur Cymraeg (Gwenhwyseg) - Saesneg / Welsh (Gwentian dialect) English Dictionary.

19-10-2017

● kimkat0001 Yr Hafan www.kimkat.org
● ● kimkat1864e Gateway to this Website in English / Y Fynedfa Saesneg www.kimkat.org/amryw/1_gwefan/gwefan_arweinlen_2003e.htm
● ● ● kimkat2045k Welsh dialects / Tafodieithoedd Cymru www.kimkat.org/amryw/1_cymraeg/cymraeg_tafodieitheg_gymraeg_mynegai_1385e.htm
● ● ● ● kimkat0934k Gwentian / Y Wenhwyseg www.kimkat.org/amryw/1_gwenhwyseg/gwenhwyseg_cyfeirddalen_1004e.htm
● ● ● ● ● kimkat0193e Gwentian to English Dictionary - Main Page / Geiriadur Gwenhwyseg a Saesneg Y Prif Dudalen www.kimkat.org/amryw/1_gwenhwyseg/geiriadur-gwenhwyseg-saesneg-01_0193e.htm
● ● ● ● ● ● kimkat0237e Y Tudalen Hwn

0003_delw_baneri_cymru_catalonia_050111
..


Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles

Geiriadur Cymraeg (Gwenhwyseg) - Saesneg
Welsh (Gwentian dialect) - English Dictionary

E - M

AR Y GWEILL GENNYM Y MAE GWALLAU HEB EU CYWIRO

UNDER CONSTRUCTION THERE ARE UNCORRECTED ERRORS


(delwedd 7282)


....

(delwedd 5781)
...

The main purpose of this dictionary is to give an approximation of Gwentian Welsh (the Welsh of the former counties of Sir Forgannwg / Glamorganshire and Sir Fynwy / Monmouthshire) which might serve to read texts written in the dialect.
Prif amcan y geiriadur hwn yw rhoi fraslun neu amlinelliad or Wenhwyseg (Cymraeg hen siroedd Morgannwg and Mynwy) a all fod o fudd wrth ddarllen ysgrifau yn y dafodiaith honno.

Here is a list of material in Gwentian or about Gwentian on this website : Dyma restr o ddeunydd yn y dafodiaith neu sydd yn ymwneud hi:
kimkat1094e
www.kimkat.org/amryw/1_gwenhwyseg/gwenhwyseg_llyfrau-yn-y-wefan-hon_mynegai_0194e.htm

....

 

 

 

eclan# [ˡɛklan] (v) 1/ haggle (over a price) 2/ wrangle, bargain (= dadlau [ˡdadlaɪ])

From English HAGGLE / HEGGLE.

(Joseph Wright, English Dialect Dictionary 1903: HEGGLE (Somerset), HEIGLE (West Somerset).

HEGGLE > (HEGL-) + -(AN verbal suffix) > HEGLAN > ??Gwentian ECLAN (this is the presumed Gwentian form we have found no example as yet in dialect texts)

 

eclws [ˡɛklʊs] (nf) church (= eglwys [ˡɛgluɪs])

 

Eclwshīlan [ɛklʊʃilan] (nf) village and parish (= Eglwysilan [ɛgluɪsilan])

 

Y Darian. 5 Mehefin 1919. Wēti dōd lawr ō Eclwshīlan (Weti dod lawr o Eclwshilan) having come down from Eglwysilan...

 

None

(delwedd 5964)

 


ecsgws
[ɛkˡskjɪʊs] (nm) excuse (= esgus [ˡɛsgɪs])
ecsgwsiz [
ɛkˡskjɪʊsɪz] (pl) (= esgusion [ɛˡsgɪsjɔn])
gnīthir ecsgwsiz make excuses

ēddi [ˡe:ɪ] (adv) today (= heddiw [ˡhe:ɪʊ])

ēfill [ˡevɪɬ] (soft-mutated form) > gēfill

eidīa [əɪˡdia] (nf) idea (= syniad [ˡsənjad])
eidīaz [əɪˡdiaz] (pl) ideas (= syniadau [sənˡjadaɪ])

From English IDEA

 

eithis [ˡəɪθɪs] (adj) terrible, dreadful, terrible (= aethus [ˡəɪθɪs])

yn grȳf eithis terribly strongly

 

elcyd [ˡɛlkɪd] (v) 1/ hunt (= hela [ˡhɛla]); 2/ gather, collect (= casglu [ˡkasglɪ])

 

Emwnt [ˡɛmʊnt] (nm) 1/ (forename) Edmund (= Emwnt [ˡɛmʊnt]) 2/ (patronymic) son of Edmund (= ab Emwnt [ab ˡɛmʊnt]) 3/ (surname) Edmund, Edmunds (= Emwnt [ˡɛmʊnt])


ēn [e:n] (adj) old (= hen [he:n])

Cf. A Glossary Of Berkshire Words And Phrases. Major B. Lowsley, Royal Engineers. London. Published For The English Dialecl' Society. 1888. (All [words and expressions] as now submitted I have heard spoken in Mid-Berkshire.) AWLD. Awld is specially used as a term of familiarity, or even endearment. Thus a man would say of his wife, My awld ooman ooll hev dinner jus' ready vor us. [= My old woman will have dinner just ready for us]

ēnad [ˡe:nad] (nm) soul (= enaid [ˡe:naɪd])
gwīthoch ēnad mɛ̄s ī... work heart and soul in order to...
galli fentro dēnad you can bet your life on it (e.g. in threatening an action of reprisal)

Yr Endra [ər ˡɛndra]) (nf) place name (= yr Hendre [ər ˡhɛndrɛ])

Endraforgan [ɛndraˡvɔrgan]) (nf) place name (= Hendreforgan [hɛndrɛˡvɔrgan]) (The Diary of William Herbert, 1886-87)

nfilop [ˡɛnvɪlɔp] (nm) envelope (= amlen [ˡamlɛn])

nfilops [ˡɛnvɪlɔps] (pl) (= amlenni [amˡlɛnɪ])


ennill ɛnɪɬ] win (= ennill ɛnɪɬ] )
nillws
[ˡnɪɬʊs] (= enillws) he / she / it won
Also: ennith
ɛθ]

 

enwe*tig [ɛnˡwetɪg] especial (= enwedig [ɛnˡwedɪg])
yn enwe*tig / nenwe*tig
especially
(Other forms and spellings: enwetig, enwetic)


ē
no [ˡenɔ] (adv) tonight (= heno [ˡhenɔ])

esgid [ˡɛsgɪd] (nf) shoe (= esgid [ˡɛsgɪd])
sgitsha [
ˡsgɪʧa] (pl) shoes (= esgidiau [əˡsgɪdjaɪ])
For the development of the plural form, see the separate entry sgitsha.

 

esmwth [ˡɛsmʊθ] (adj) smooth (= esmwyth [ˡɛsmuiθ])

shincyn esmwth [ˡʃɪŋkɪn ˡɛsmʊθ]) (west Glamorgan ) bread or toast in a bowl onto which hot water ot tea is poured, and to which butter is then added, and sugar or salt or pepper or nutmeg; shincyn.

estar [ˡɛstar] (nf) row (= rhestr [ˡrhɛstɛr])
estar fɛ̄ch
ō dai a small row of houses
y rhestr > y rhester (epenthetic vowel) > y rester (loss of h) > y restar (Gwentian a) > yr estar (an example of camraniad or false splitting)
(yr) Estar Fawr (the) High Street, Rhymni

Y Pētar Estar (the four rows / terraces / ranks) These were early nineteenth century (c1810?) ironworkers' houses in Tredegar, called "The Four Rows" in English. The "Ystrad Deri" housing estate was built on the site of Y Pētar Estar.

 

None

(delwedd 5968)

 

Tarian y Gweithiwr 11 Ebrill 1895

NODION O RYMNI.

Bendith ar ben Cymry America am roddi cofgolofn anrhydeddus ar fedd un o blant Rhymni, sef y diweddar gerddor Gwilym Gwent. Nid yw pawb o ddarllenwyr y DARIAN yn gwybod mai yma y magwyd ef, y mae yn bosibl. Beth bynag, yr ydym am roddi gwybod iddynt, ac hefyd yn dymuno adgofio y rhai hyny sydd wedi anghofio fod yma rai o hyd yn ei gofio yn hogyn bychan gydai dad a'i lysfam, yn un o dai y Rhestr Fawr, ac yn el gofio tua deg oed, ai gam byr, a'i fox bwyd ar ei gefn yn myned ir pwll glo, fel y rhelyw o blant Rhymni. Yn y talcen glo drachefn, gwelid ar y rhaw a'r pyst coed l traed brain (ys dywed yr hen bobl am notes y cerddorion). Wedi dychwelyd o'r gwaith, byddai yn gwneud gwahanol offerynau cerdd o goed, a hyny gydar gyllell boced yn unig, ac yn arwain plant y gymydogaeth o gwmpas yr heolydd yn eu marching order, i chwareu yr offerynau hyny. Y mae y gofgolofn yn werth rhyw ddau cant o bunnau, ac nid ydym yn gwybod am neb o blant y gn sydd yn fwy teilwng.

 

Tarian y Gweithiwr (The Workers Shield) 11 April 1895

NOTES FROM RHYMNI.

A blessing for the American Welsh for placing an honouring memorial on the tomb of one of Rhymney's sons, namely the late musician Gwilym Gwent. Possibly not all DARIAN readers know that he was brought up here. Be that as it may, we are making this known to them, and also we wish to remind those who have forgotten that there are still some people here who remember him as a little lad with his father and his stepmother, in one of the houses of the Rhestr Fawr (= 'Great Row / Terrace), and remember him at the age of about ten

with his short step, and his food box on his back, going to the colliery, like the rest of the children of Rhymney. Then at the coal face, on the shovel and the wooden props one could see the footprints of crows (as the old people would call the notes of musicians). After returning from work, he would make different musical instruments out of wood, (and that) with just a pocket knife, and lead the children of the neighborhood around the streets in a march (in their their marching order) to play these instruments. The monument is worth about two hundred pounds, and we do not know about any of the devotees of music (children of song) who are more deserving.


etfan [ˡɛtvan]) (v) fly (= hedfan [ˡhɛdvan])
etfan drwr ywyr fly through the air

 

Etwart [ˡɛtwart]) (nm) Edward (= Edward [ˡɛdward])
Edward was considered to be an equivalent of the native name Iorwerth because of its vague resemblance; it was used early on as a substitute for Iorwerth, and is found as a surname in the form Edward, Edwards, Bedward (= ab Edward).

 

In the nineteenth century, in writers pseudonyms, an Edward might style himself Iorwerth. See Iōrath, the Gwentian form of Iorwerth.

ewl [ɛʊl] (f) street (= heol [ˡheɔl])
ewlydd [
ˡɛʊlɪ] (pl) streets (= heolydd [heˡolɪ])

ar yr ewl in the street, on the street

Pen-rewl [p
ɛnˡrɛʊl] (place name) (= Pen-yr-heol [pɛn ər ˡheɔl]) (= top end of the road)
Tyn-rewl [t
ɪnˡrɛʊl] (place name) (cf 1891 Census: Tyn Rhewl (Cilybebyll) (= Tyn-yr-heol [tɪn ər ˡheɔl]) (= smallholding by the road)

 

ewl lɛ̄s green way, green lane (North Wales: fford las) ?a track bounded by trees and bushes or hedgerows.

 

Name of various places (e.g. 1] Llwynfedw / Birchgrove, Abertawe; 2] farm near in Llan-gan, Y Bont-faen / Cowbridge; 3] farm in Creunant).

 

Yr Ewl-ddī [ər ɛʊl ˡi:] (f) street (= Yr Heol-ddu [ər heɔl ˡ i:])

 

None

(delwedd 5950)

 

falla [ˡvaɬa] (adv) perhaps, maybe (= efallai [ɛˡvaɬaɪ], = hwyrach [ˡhuɪrax])

Also walla [ˡwaɬa], with [f] > [w]

falla bō chīn ffīli diall blē... maybe you are wondering where... (failing to understand)

FALLA < EFALLAI < EF A ALLAI (EF = it) + (A = which) + soft mutation + (GALLAI = might be)

 

Y Fartag [ə ˡvartag] village name (= Y Farteg [ə ˡvartɛg])

None

(delwedd 5819)

Y Feinor [ə ˡvəɪnɔr] village name (= Y Faenor [ə ˡvəɪnɔr])
Spelt in English as Vaynor which more or less indicates the Welsh pronunciation

 

ffact [fakt] (nf) fact (= ffaith [faɪθ])

dyna bēth ffact ī chi and thats a fact (there is + a thing of a facvt + to you)

ffamws [ˡfamʊs] (adj) splendid, fine, wonderful (= gwych [gwi:x]; ardderchog [arˡɛrxɔg])

ffecto [ˡfɛktɔ] (v) effect (= effeithio ar [ɛˡfəɪθjɔ ar])

 

ffeilētig [ɪˡletɪg] (adj) (especially by old age) feeble, incapacitated, disabled, handicapped (= methedig [mɛˡθedɪg], ffaeledig [ɪˡledɪg])

Also: ffilētig [fɪˡletɪg]

 

None

(delwedd 5905)

Y Gwladgarwr. 15 Hydref 1859. IR CLAF NEU FFAELEDIG! Y MAE MR. J. L. PRICHARD, PROFESSWR Y REMEDIAL FLUID, Llysieuydd Meddygol, Medical Galvanist, Chemist, Druggist, Dentist, &c.,

GOGYFER Y BUSH INN, HEOL FAWR, DOWLAIS, Yn dymuno tynu sylw y cyhoedd ei fod yn barhaus yn

gwneuthur canoedd o cures, a' r ddynion [sic; = ar ddynion] o pob [sic; = bob] cwr or wlad pan y mae y Doctoriaid yr Infirmaries a'r Hospitals blaenaf yn y deyrnas yn methu gwneud dim lles, daw unrhyw berson attaf, caiff berffaith foddlonrwydd or canoedd gwelliadau hynod ac sydd wedi cael ei gwneuthur, ac yn cael eu gwneud ar bob math o afiechyd a doluriau, trwy effeithiau Prichard's Patent Restorative Apparatuses, ynghyd a thriniaeth meddygol arall. Cynghor yn ddigost. Am dystiolaethau, gwel handbills. PILLS LLYSIEUOL PRICHARD...

 

The Gwladgarwr (= the patriot). October 15, 1859. For the sick and incapacitated. MR. J. L. PRICHARD, The Remedial Fluid Professor, Medical Herbalist, Medical Galvanist, Chemist, Druggist, Dentist, etc.,

opposite the Bush Inn, High Street, Dowlais, wishes to draw the attention of the public [to the fact that] that he is continually making hundreds of cures, and that people from all parts of the country for people when the Doctors of the leading infirmaries and hospitals in the kingdom are unable to give relief (= failing to make any benefit); any person [who] comes to me will get perfect satisfaction from the hundreds of remarkable cures that have been effected (hundreds of magnificent improvements which have been made) and are eing effected (made) qith all types of illness and pain (on all kinds of illness and pains), through the effects of Prichard's Patent RestorativeApparatuses, along with other medical treatment. Advice free of charge. For testimonials, see handbills. PRICHARDS HERBAL PILLS...


ffeili [ˡfəɪlɪ] (v) fail (= methu [ˡmeθɪ])
Also ffīli [filɪ]

 

ffein [ɪn] (adj) (person) fine, splendid (= hynaws [ˡhənaus], = hawddgar [ˡhaugar])
dȳn ffein yw hes a fine man

From English FINE [fain]

ffēnast [ˡfenast] (f) window (= fenestr [ˡfenɛst, ˡfenɛstr])
ffenestri (pl) [
fɛˡnɛstrɪ] windows (= ffenestri [fɛˡnɛstrɪ]).

 

Also ffēnas (cf final st > s in Gwentian in brecwast / brecwas [ˡbrɛkwast / ˡbrɛkwas] = breakfast)
Also ffynestri (pl) [
fəˡnɛstrɪ]


NOTES: (1) The loss of a the final r (after t, d, th) in polysyllabic words is a common colloquial Welsh feature. Thus ffenestr > ffenest.

Other examples (here using standard forms) are:
cebystr (= halter for a horse) > cebyst
aradr (= plough) > arad
(2) In the south-east, a final e > a. Thus ffenest > ffenast.

ffīli [filɪ], See ffeili [fəɪlɪ]

 

ffit [fɪt] (adj) fitting (= addas [ˡaas])

fē fysa'n ffitach fōd... itd be more fitting if...

fflachdar [ˡflaxdar] (adv) topsy-turvy, sprawling (= pendramwnwgl [pɛndraˡmunʊg])
cwmpon fflachdar
fall in a heap
(From English dialect FLAUGHTER; this same word noted by Joseph Wright as being used in Scotland (FLAUGHTER = a heavy fall (1838))

 

ffleio [fləɪɔ] (v) fly (= hedfan [ˡhɛdfan])

Also fflio [fliɔ]

 

ffliw [fliu] (v) flue = duct, passage for air, smoke, gas, etc (= ffliw [fliu])

Ffliwr Mynydd; Flliwr Helyg (in Abercannaid Pit formerly) (Flue y Mynydd, Flue yr Helyg; 15-11-1888 Tarian y Gweithiwr)

 

 

ffliwchan [ˡfliuxan] (v) (of light snow or rain falling) (= bwrw eira ysgafn, bwrw glaw ysgafn [ˡburʊ ira / glau ˡesgavn])

ffliwchan i*ra be snowing with light snowflakes

ffliwchan glaw be raining with fine drops

(Other forms and spellimngs: ffluwchan)

 

ffop [fɔp] (nm) fop, dandy, coxcomb, swell; vain person with exaggerated concern for clothes and appearance, and who affects elegant manners (= coegyn [ˡkɔɪgɪn])
ffops
[
fɔp] (pl) (= coegynnau [kɔɪˡgənaɪ])

Lewis y Ffop / Llysenwau Pontardawe a'r Cylch (= nicknames of Pontardawe and the neighbouring area) http://freepages.history.rootsweb.ancestry.com/~cwmgors/Llysenwauponty.html

From English FOP, probably related to modern German FOPPEN (= tease, pull the leg of, fool, make fun of, kid)

 

ffor [fɔr] (adv) how (= sit [sɪt])

Ffor ddāth ā ī w̄pod am... how did he find out about.... how did he get to know about...
PA FFORDD (= which way) > FFORDD (loss of pretonic syllable PA) > FFOR (= loss of final DD)

 

(The construction shows the influence of the direct question A DDAETH...? did he come...?

After an adverb the partice is Y, which does nor cause soft mutation: PA FFORDD Y DAETH... Such particles are usually dropped in spoken Welsh, though any mutation caused remains)

 

fft [fo:t] (nf) fault = (geology) crack (= toriad [ˡtɔrjad])

ffts [fo:ts] (pl) (= toriadau [tɔrˡjadaɪ])


ffowntan [ˡfɔuntan] (nf) ornamental fountain, drinking fountain (= ffownten [ˡfɔuntɛn])
ffowntanz [
fɔuntanz] (pl) (= ffowntenni [fɔunˡtɛnɪ])

ffresh [frɛʃ] (adj) fresh (= ffres [frɛʃ])

ffritwn [ˡfrɪtʊn] (nf) fritter (= ffriter [ˡfrɪtɛr])
ffritwnz
[ˡfrɪtʊnz] (pl) (= ffriteri [ˡfrɪte])
NOTE: adapted from Geiriadur Prifysgol Cymru


ffrwmp [frʊm] (nm) pride, swagger (= balchder, rhwysg [ˡbalxdɛr, hruisg])

ffw̄rwm īshta [ˡfurʊm ˡɪʃta] (nm) bench (= the bench (of) sitting, the sitting bench) (= ffwrm eistedd [furm ˡəɪstɛ])
At Machen there is a former inn (now a restaurant 21-07-2017) called Y Ffrwm Īshta, so called from an ancient bench outside the house.
Cf. ZETTLE A long wooden bench to accommodate several persons ; it is found at way-side public houses and in outer

kitchens or brew.houses of farm houses. A Glossary Of Berkshire Words And Phrases. Major B. Lowsley, Royal Engineers. London. Published For The English Dialecl' Society. 1888. (All [words and expressions] as now submitted I have heard spoken in Mid-Berkshire.)

(Other spellings: ffwrwm, ffwrm, ishta)

 


fī [vi:] (pronoun) I, me (= fi [vi:])

 

fyswn ī bth yn... [ˡvəsʊn i: bɪθ ən..])] (phrase) Id never... (= ni fuaswn byth yn.... [ni: vɪˡasʊn bɪθ ən..])

Also: swn ī bth yn... (i.e. first syllable the pretonic syllable - dropped)

 gāfal [ˡgavaɬ] (nf) hold, grip, grasp (= gafael [ˡgavaɪɬ])
cɛ̄l gāfal yn... get hold of...

(Other spellings: gafal, gafel, gafael, afal, afel, afael, nhgafal, ngafel, ngafael)

 

galifanto [galɪˡvantɔ] wander about (seeking enjoyment or pleasure)

English GALLIVANT, from 1800+, perhaps some variant of GALLANT.

GALLIVANT 1/ wander around looking for fun 2/ go about with someone of the opposite sex

 

Gallivant. To be gadding about on a spree with a companion of the

opposite sex (S.): to run after the girls, or 'chaps,' as the case

may be.--N. & S.W. A Glossary Of Words Used In The County Of Wiltshire. George Edward Dartnell And The Rev. Edward Hungerford Goddard, M.A. The English Dialect Society. 1893.

 

(English GALLIVANT > GALIFANT) + (-IO verbal suffix) > GALIFANTIO (= Gwentian GALIFANTO)

 

gffar [ˡgafar] (v) gaffer, boss (= pennaeth [ˡpɛnaɪθ])

(other spellings: gaffar, gaffer, gaffars, gaffers)

galli [ˡgaɬɪ] (v) be able to (= gallu [ˡgaɬɪ])
alla ī ddim mynd I cant go > (rapid speech) alla im mynd, lla im mynd

gālw [ˡgalʊ] (v) 1/ call (= summon) 2/ call (= give a name to) (= galw [ˡgalʊ])

gālw rw̄in ar bōb ēnw drw̄g call somebody every name under the sun (call somebody on every bad name)

 

Y Gār [ə ˡga:r]. See Y Gɛ̄r [ə ˡgɛ:r] (= place name; the fortress, camp, earthwork)

 

gātal [ˡgatal] (v) leave (= gadael [ˡgadaɪl])

(other forms and spellings: giatal)


gēfill [ˡgevɪɬ] (nm) twin (= gefaill [ˡgevaɪɬ])
doi
ēfill yw Wil ā Dai Wil and Dai are twins ((it is) two twins that-are Wil and Dai)

geino [gəɪnɔ] (v) 1/ convalesce (= ymadfer [əˡmadvɛr]) 2/ make gains (= symud ymlaen [ˡsəmɪd əˡmlaɪn])

From English GAIN = to win, acquire

(GEIN) + (-IO verbal suffix) > GEINIO (> Gwentian GEINO)

 

Gelli-gɛ̄r [ˡɬɪ ˡgɛ:r] (f) village name (= Gelli-gaer [ˡɬɪ ˡgaɪr]).

The name ought to be (in standard Welsh) Cellir-gaer / Celli-gaer

the grove by the [Roman] fort (CELLI = grove) + (YR definite article) + soft mutation + (CAER = fort), but the soft-mutated form (possibly because of its frequency as such after prepositions o Gelli-gaer (= from), i Gelli-gaer (= to) , yn Gelli-gaer (standard yng Nghelli-gaer) (= in)) has come to be regarded as the radical form.

(Other spellings; Gellygare)

None

(delwedd 5949)


Y Gɛ̄r [ә gɛ:r] (v) Location in Casnewydd. (= Y Gaer [ә gr]).

(Other spellings: Gaer, Gr, Gare)

 

geso [gɛsɔ] (v) guess (= dyfalu [dəˡvalr])

English GUESS; (GES) + (verbal suffix -IO) > GESIO (> Gwentian GESO)

Y Gilfach-gōch [ə ˡgɪlvax ˡgo:x]) (nf) name of village (= Y Gilfach-goch [ə ˡgɪlvax ˡgo:x]) (the red nook, the red corner)

Gilfāchyn [gɪlˡvaxɪn]) (nm) inhabitant of Y Gilfach-goch (Y Darian 20-04-1916)

 

girfa# [ˡgɪrva] (nf) vocabulary (= geirfa [ˡgəɪrva])
girfaon#
[gɪrˡvaɔn] (pl) (= geirfaon [gəɪrˡvaɔn])
(first example of the word GEIRFA occurs in 1858, according to GPC. Included here in Gwentian guise (GIRFA) as we have used it in the title for our Gwentian vocabulary section!)

 

glan [glan] (nf) river bank (= glan [glan])
glanna [
glana] (= glannau [ˡglanaɪ])

byw ar lan yr āfon live next to the river (on the river bank)


glān [gla:n], See glɛ̄n [glɛ:n] (= clean; fair, pretty)

glās [gla:s]. See glɛ̄s [glɛ:s] (= blue; green)

Y Glaish [ə ˡglaɪʃ] (nm) village name (= Y Glais [ə ˡglaɪs]) (glais = stream; nowadays only in place names)

 

glanwadd [ˡglanwa] (nm) pretty (= glanwedd [ˡglanwɛ])

menyw lanwadd digynnig an extremely attractive woman

 

glaw [glau] rain (= glaw [glau])

There existed an alternative (but erroneous) spelling gwlaw, which GPC notes as first appearing
in 1681, and ascribes it to the influence of the words gwlyb (= wet) and gwlych (= liquid, fluid)


glɛ̄n [glɛ:n] (adj) clean; beautiful (= gln [gla:n] = clean)

glɛ̄s [glɛ:s] (adj) (1) blue; (2) (vegetation) green; (3) (coin) silver; (= glas [gla:s])
glīshon [
ˡgliʃɔn] (pl) ] (= gleision [ˡgləɪsjɔn])
arian glīshon silver = silver coins

See: Beili-glɛ̄s (= green farmyard)

In place names with an Englished spelling, glɛ̄s is spelt as glace, which is (very) approximately the local Gwentian pronunciation: ...though the Welsh language has died out, the people have retained the old Gwentian pronunciation of the county's place-names, for example: Maceglace (Maesglas), Brynglace (Brynglas)... Some Thoughts and Notes on the English of South Wales / D. Parry-Jones / National Library of Wales Journal. / 1974, Winter. Volume XVIII/4.

Cɛ̄ Gleishon / Cɛ̄ Glīshon /
Examples are

1/ Llangasty Tal-y-llyn, Brycheiniog (noted as Cae Gleishon);

2/ (outside the Gwentian area) a document dated 27 October 1770 held at the Shropshire Records Office (SRO 2847/9/3) mentions the Cae glision in Melverley, Shropshire, England just across the border between England and Wales;

3/ a field name in Rhondda (Cae Glishon; Rhondda Place Names, Rhondda Leader 2 September 1909).


The name would appear to be in full caer gleision, where glas is possibly a plant name (e.g. Isatis tinctoria, dyers woad) ((the) field (of) the woad-plants)

Tyla-glɛ̄s,
farm by Gelli-gaer (c.1782: Tylla Glase) (= green hill)

 

Y Pant-glɛ̄s [ə pant ˡglɛ:s] (nm) place name (= the green hollow) (= Y Pant-glas [ə pant ˡgla:s])


glō [glo:] (m) coal (= glo [glo:])
pwll glō (m) coal mine, coal pit, colliery (= pwll glo)
torri gl
ō hew coal

gnīthir [ˡgniθɪr] (v) make (= gwneud [gwnəɪd, gwneuthur [ˡgwnəɪθɪr])

golyci [gɔˡləkɪ] (v) mean (= golygu [gɔˡləgɪ])

 

Gomorrah [gɔˡmɔra] (-) 1/ (Bible) (Genesis 19:24, 19:25) (= Gomorrah [gɔˡmɔra])

One of two cities near the Dead Sea (Sodom was the other) destroyed by God because of the wicked behaviour of their inhabitants. 2/ Sodom and Gomorrah a district of two streets so called in Pontlotyn - Chapel Street was Gomorrah and Bute Terrace was Sodom.

http://www.rootschat.com/forum/index.php?topic=535430.0

 

gōlwg [ˡgolʊg] (nm) 1/ look, appearance (= golwg [ˡgolʊg]) 2/ great number

wim līco gōlwg y bachān na I dont like the look of that man over there

gōlwg ō bōpol very many people

Cf Devon dialect (Sight: great quantity or number. Rustic Sketches; being poems on angling ... in the dialect of East Devon ... George Philip Rigney Pulman 1842)

gomrod [ˡgɔmrɔd] (nm) excess; (adv) too much (= gormod [ˡgɔmrɔd])

See gormodd

 

gōnast [ˡgonast] (adj) honest (= gonest [ˡgonɛst])

fe* we*tas yn o*nast... I said honestly...

English ONEST (i.e. HONEST); an itinial g added since it was supposed that onest was a soft-mutated form of gonest.

Cf the word in northern Welsh and standard Welsh ALLT (= hill) which is South Wales is GALLT (= wooded hill).


gōpath [ˡgopaθ] (nm) hope (= gobaith [ˡgobaɪθ])
gobeithion [
gɔˡbəɪθjɔn] (pl) hopes (= gobeithion [gɔˡbəɪθjɔn])
Also: gopith [
ˡgopɪθ]

gōra [ˡgora] (adj) best (= gorau [ˡgoraɪ])

 

gormodd [ˡgɔrmɔ] (nm) excess; (adv) too much (= gormod [ˡgɔrmɔd])

Also gomrod [ˡgɔmrɔd]

yn ormodd lawar (adv) far too much

 

grīdd [gri:] (eb) cheek (= grudd [gri:])

griddia [ˡgrɪja] (pl) (= gruddiau [ˡgrɪj]

 

Grff [grɪf] (nm) short form of the forename Griffidd

(other forms and spellings: Gruff, Griff)

 

Griffidd [ˡgrifɪ] (nm) forename (= Gruffudd [ˡgrifɪ])

(Other spellings: Griffydd, Gruffydd)

 

grīg [gri:g] (mass noun ) heather (= grug [gri:g])

Also: gwrig [gwri:g] (See GPC under grug)

grīcos [ˡgrikɔs] small heather clumps (= grugos [ˡgrigɔs])

Hence Y Rīcos (place name). officially (though incorrectly) as Y Rhigos

 

grondo [ˡgrɔndɔ] (v) to listen (= gwrando [ˡgwrandɔ])

rw̄ ī wēti grondo arno fa lawar ō wītha Ive listened to him many times

falla grindiff a arno chī nawr maybe hell listen to you now

 

Y Gro*s-fɛ̄n [ə gro:s ˡvɛ:n] (nf) village name; between Pen-tyrch and Llantrisant (= Y Groes-faen [ə grɔɪs ˡvaɪn])

Other forms and spellings: Englished as Crossvane. Groesfan.


gwād [gwa:d]. See gwɛ̄d [gwɛ:d] (= blood)


gwāth [gwa:θ]. See gwɛ̄th [gwɛ:θ] (= worse)

gwaith [gwaɪθ] (nm) 1/ work 2/ ironworks, coal mine (= gwaith [gwaɪθ])
gweitha
[ˡgwəɪθa] (pl) (= gweithiau [ˡgwəɪθj]. Also gwītha [ˡgwi:θa]
See Y Gweitha

gwaith brics [gwaɪθ ˡbrɪks] brickworks

gwaith glō [gwaɪθ ˡglo:] coal mine

gwaith arn [gwaɪθ ˡarn] ironworks (= gwaith haearn [gwaɪθ ˡhəɪarn])

 

gwās [gwa:s]. See gwɛ̄s [gwɛ:s] (= farmhand, servant)


gwashgōti [gwaʃˡgotɪ] (v) (1) to shelter, (2) to shade, to put in shadow (= gwasgodi [gwasˡgodɪ])
Also
gwishgōti [gwɪʃˡgotɪ]
NOTE: (1) In the South at the beginning of the final syllable becomes t, 
(2)becomes sh in the vicinity of i but sometimes in other environments
Source: Geiriadur Prifysgol Cymru, page 1596


gw̄ddoch [ˡguɔx] (v) you know See gw̄pod [ˡgupɔd] = to know

 

gwddw̄ca [gʊˡuka] (pl) necks, throats. See gwddf [gʊv] = neck, throat

g
w̄ddwg [ˡguʊg] (nm) neck, throat (= gwddf [gʊv])
gwdd
ca [gʊˡuka] (= gyddfau [ˡgəvaɪ])

Also: gyddyca [gəˡəka]

gwɛ̄d [gwɛ:d] (nm) blood (= gwaed [gwaɪd])


gweid [gwəɪd] (v) say (= dweud [gwəɪd], dywedyd [dəˡwedɪd])
Compare North Wales DEUD.
gwētoch chī fynnoch chi 
(= dywedoch chi a fynnoch chi) say what you like (you may say that which you may wish)
gwētws a (= dywedodd e) he said

n fi'n gweid wrthoch chi nawr Im telling you, honestly I will (theres me telling you now)

 

gweilod [ˡgwəɪlɔd] (nm) bottom (= gwaelod [ˡgwəɪlɔd])
gweiloton#
[gwəɪˡlotɔn] (pl) (= gweilodion [gwəɪˡlɔdjɔn])

Also gwīlod [ˡgwilɔd]

mandral gwīlod [ˡgwilɔd] large heavy pick (= mandrel gwaelod [ˡmandrɛl ˡgwəɪlɔd])

 

 

gweirwr [ˡgwəɪrʊr] (nm) haymaker (= gweiriiwr [ˡgwəɪrjʊr])
gweirwrz#
[ˡgwəɪθʊrz] (pl) (= gweirwyr [ˡgwəɪrwɪr])

Also gwīrwr# [ˡgwirʊr], gwīrwrz# [ˡgwiθʊrz]

Y Gweitha [ə ˡgwəɪθa] (pl) The Works, the ironworks and coal mines of south-east Wales (= y Gweithiau [ə ˡgwəɪθj])
Also Y Gwītha
[ə ˡgwiθa].

 

gweitha [ˡgwəɪθa] (adj) worst (= gwaethaf [ˡgwəɪθav])
y pēth gweitha the worst thing

gweitho [ˡgwəɪθɔ] (v) to work (= gweithio [ˡgwəɪθjɔ])
Also gwītho
[ˡgwiθɔ].
NOTES: In the South 
(1) ei in the penult > ī [i], 
(2) initial [j] in a final syllable is lost

 

gweithwr [ˡgwəɪθʊr] (nm) worker (= gweithiwr [ˡgwəɪθjʊr])
gweithwrs
[ˡgwəɪθʊrs] (pl) (= gweithwyr [ˡgwəɪθwɪr])

Also gwīthwr [ˡgwiθʊr], gwīthwrs [ˡgwiθʊrs]


gwella [ˡgwɛɬa] (v) get better, improve (= gwella [ˡgwɛɬa])

 

gwēly [ˡgwelɪ] (nm) bed (= gwely [ˡgwelɪ])

gwelȳa [gwɛˡɬia] (pl) (= gwelyai [gwɛˡɬiaɪ])


Gwēnar [ˡgwenar] (nm) Friday (= Gwener [ˡgwenɛr])
dȳ Gw
ēnar Friday
n
ōs Wēnar Friday night

Gwent [gwɛnt] (nf) Gwent, (archaic) Gwentland; = region of south-east Wales of which part was incorporated into England (= Gwent [gwɛnt])
Cas-gwent town on the border with England (Chepstow) (= castell Gwent; the castle (at the entrance to) Gwent)
Caer-went town in Gwent ([Roman] fortification at the place called Venta)

ORIGIN: The town of Uenta (called by the Romans Uenta Silurum, that is, the Brittonic name Uenta and the Latin genitive plural Siurum (= of the Silurian people, of the Silurians) became, in early Welsh, Uent and later Gwent, and was applied to the territory administered from Uenta. The name of the town itself in Welsh became Caer-went.

Gwenwisag# [gwɛnˡwɪsag] (nf) Gwentian = the Welsh dialect of Gwent and Morgannwg; (adj) pertaining to Gwentian (= Gwenhwyseg [gwɛnˡhuɪsɛg])

Although this is the name of the dialect it is more than anything a literary word. The dialect was seen more as a part of iaith y Sowth (Southern Welsh), and in the nineteenth century to speakers of south-western Welsh it was iaith y gweithe (the language / dialect of the works i.e. the ironworks and coal mines) (locally this name was iaith y gwitha).

 

ORIGIN: From GWENNWYS (= the people of Gwent) (GWENT) + (plural suffix indicating inhabitants -WYS).
(GWENNWYS = Gwentians) + (-EG sufiix to denote a language or dialect) > GWENHWYSEG (> Gwentian Gwenwisag)

Doubtless it was pronounced as such when used by dialect speakers, but no evidence of its use with this pronunciation has been noted by us as yet.


However, this is the form we have used as the title of the dictionary.


gwerthi [ˡgwɛruɪsag] (nf) Gwentian = the Welsh dialect of Gwent and Morgannwg; (adj) pertaining to Gwentian (= Gwenhwyseg [gwɛnˡhuɪsɛg])

 

gwɛ̄s [gwɛ:s] (nm) farm labourer (= gwas [gwa:s])
gwīshon [gwiˡʃɔn] (pl) (= gweision [gwəɪˡʃɔn] )

gwētas [ˡgwetas] (v) I said (= dywedais [dəˡwedaɪs]). See gweid [gwəɪd] = to say


gwɛ̄th [gwɛ:θ] (adj) worse (= gwaeth [gwaɪθ])

 

gwētws [ˡgwetʊs] (v) he / she / it said (= dywedodd [dəˡwedɔ]). See gweid [gwəɪd] = to say

Y Gwīla [ə ˡgwila] (nf pl) Christmastime (= Nadolig [naˡdolɪg], Y Gwyliau [ə ˡguilja])
NOTES: (1) The diphthong wy [ui] has become consonant + vowel [wi-] 
(compare the southern form of wy [ui] = egg, which is wi [wi:]). 
(2) The i- at the beginning of the final syllable is dropped (a usual feature of the south). 
(3) The plural ending -au is -a (a typical south-eastern feature). 
In Catalan, this concept of Christmastime is the same. The Christmas period is called Les Festes (the feast-days, the twelve days of Christmas, the twelve days after Christmas Day - December 26 27 28 29 30 31; January 1 2 3 4 5 6).

gwīr
[gwi:r] (nm) truth (= gwir [gwi:r])
ī chī'n gweyd calon y gwīr youre quite right (youre saying the heart of the truth)

 

gwīr [gwi:r] (adj) true (= gwir [gwi:r])

ītha gwīr quite true

 


gw
ishgo [ˡgwɪʃgɔ] (v) to wear (= gwisgo [ˡgwɪsgɔ])


gw
ishgōti [gwɪʃˡgotɪ] (v) to shelter > gwashgōti [gwaʃˡgotɪ]

gwītho [gwiθɔ] (v) to work > gweitho [gwəɪθɔ]

 

gwītw [ˡgwitʊ] (nf) widow (= gweddw [ˡgweʊ])

y wi*tw the widow

gwlād [gwla:d]. See gwlɛ̄d [gwlɛ:d]

gwlɛ̄d [gwlɛ:d] (nf) 1/ country 2/ a great quantity (= gwlad [gwla:d])
gwl
ēdydd [ˡgwledɪ] (= gwledydd [ˡgwledɪ])

m n wlɛ̄d ō lō theres an immense amount of coal there

 

Gwlɛ̄d Myrddin [gwlɛ:d ˡmərɪn] (nf) 1/ poetical name for Sir Gaerfyrddin / Carmarthenshire

(= Gwlad Myrddin [