kimkat0249e. Geiriadur Cymraeg (Gwenhwyseg)-Saesneg / Welsh (Gwentian dialect) English Dictionary.

22-12-2017

● kimkat0001 Yr Hafan www.kimkat.org
● ● kimkat1864e Gateway to this Website in English / Y Fynedfa Saesneg www.kimkat.org/amryw/1_gwefan/gwefan_arweinlen_2003e.htm
● ● ● kimkat2045k Welsh dialects / Tafodieithoedd Cymru www.kimkat.org/amryw/1_cymraeg/cymraeg_tafodieitheg_gymraeg_mynegai_1385e.htm
● ● ● ● kimkat0934k Gwentian / Y Wenhwyseg www.kimkat.org/amryw/1_gwenhwyseg/gwenhwyseg_cyfeirddalen_1004e.htm
● ● ● ● ● kimkat0193e Gwentian to English Dictionary - Main Page / Geiriadur Gwenhwyseg a Saesneg Y Prif Dudalen www.kimkat.org/amryw/1_gwenhwyseg/geiriadur-gwenhwyseg-saesneg-01_0193e.htm
● ● ● ● ● ● kimkat0249e Y Tudalen Hwn

0003_delw_baneri_cymru_catalonia_050111
..


Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles

Geiriadur Cymraeg (Gwenhwyseg) - Saesneg
Welsh (Gwentian dialect) - English Dictionary

N - R

AR Y GWEILL GENNYM Y MAE GWALLAU HEB EU CYWIRO

UNDER CONSTRUCTION THERE ARE UNCORRECTED ERRORS


(delwedd 7282)

....

(delwedd 5781)
...

The main purpose of this dictionary is to give an approximation of Gwentian Welsh (the Welsh of the former counties of Sir Forgannwg / Glamorganshire and Sir Fynwy / Monmouthshire) which might serve to read texts written in the dialect.
Prif amcan y geiriadur hwn yw rhoi fraslun neu amlinelliad or Wenhwyseg (Cymraeg hen siroedd Morgannwg and Mynwy) a all fod o fudd wrth ddarllen ysgrifau yn y dafodiaith honno.

Here is a list of material in Gwentian or about Gwentian on this website : Dyma restr o ddeunydd yn y dafodiaith neu sydd yn ymwneud hi:
kimkat1094e
www.kimkat.org/amryw/1_gwenhwyseg/gwenhwyseg_llyfrau-yn-y-wefan-hon_mynegai_0194e.htm

,,,,,

 

 

n
Before a following p or b it becomes m. This occurs too many other languages - in English (Banbury > Bambry) , and has occurred in Latin (in + possibilis > impossibilis).
Pen-bont > Pem-bont
Llwyn-pia > Llwmpia
Llanpumsaint > Llampimsent (in Sir Gaerfyrddin / Carmarthenshire)

n [na] clipped forn of dyna = theres (literally: there you see)

(Other spellings and forms: na, na)


nfi
[ˡnavɪ] (nm) navvy (= ceibiwr [ˡkəɪbjʊr])
nfiz
[ˡnavɪz] (pl) (= ceibwyr [ˡkəɪbwɪr])

Nant-y-glō [nant ə ˡglo:] (nf) place name (= Nant-y-glo [nant ə ˡglo:]) (coal brook, (the) brook (of) the coal)

 

Apparently also Nant-glō [nant ˡglo:]

 

None

(delwedd B0411)

 


naws [naʊr] (adv) now (= yn nawr [ən ˡaʊr])
From YN AWR (= the hour). YN here is an obsolete form of the definite article.

naws
[naʊs] (eb) 1/ (place) atmosphere, ambience, feeling (= naws [naʊs]) 2/ negative particle = ddim 3/ ni + bōd naws gwēll ō... not be any better off for (doing something), be little point in (doing something)
dw̄ ī naws gwēll Im no better off, its no help to me

 

n [nɛ] (conj) or (= neu [nəɪ])

 

(Other spellings: ne)

nēb [ne:b] (pn) nobody (= neb [ne:b])
Also: n
ēp [ne:p]

nēcas [ˡnekas] (nf) message (= neges [ˡnegɛs])

nēfi [nevɪ] (nf) navy (= llynges [ɬəŋɛs])

 

neido [ˡnəɪdɔ] (v) jump (= neidio [ˡnəɪdjɔ])

Also nīdo [ˡnidɔ]

neido ōr fframpan īr taēn jump from the frying pan into the fire, go from one situation to another just as bad or even worse

neis [nəɪs] (adj) nice, pleasant, agrreable, attractive (= neis [nəɪs]; dymunol [dəˡminɔl]), hyfryd [ˡhəvrid], etc)


From English NICE (= pleasant / adequate < appetising < dainty < shy < foolish) < French NICE (= foolish) < Latin NESCIUS (= not knowing, ignorant) < (NE- negative prefix) + (SCIUS = knowing). Cf Catalan NECI (= stupid), Occitan NECI (= stupid), Castilian NECIO (= stupid), Portuguese NSCIO (= stupid).

nenor... [ˡnenɔr] (-) in the name of... (used in oaths) (= yn ēnwr... [n ˡenʊr])
Nenor annwl! (= yn enwr annwyl) Good God! (in the name of the dear [one])

nepyn [ˡnɛpɪn] (nm) nap (= amrantun [amˡrantɪn], cyntun [ˡkəntɪn])
cysgi nepyn have a nap (sleep (a) nap)
English NAP (= short sleep) + (diminutive suffix -yn); the suffix causes affection of the preceding vowel A > E.
Cf. south-west Wales where the form is napyn without affection.
English (NAP = nap, short sleep) + (vowel affection
[a] > [ɛ]) + (suffix -yn)

 

nt [ne:t] (adj) splendid (= gwych [gwi:ch])

ārath nt a fine speech

From English NEAT (older pronunciation: [nɛ:t, ne:t], modern pronunciation [ni:t]).

 

nēwydd [ˡnɛuɪd] (v) chnage (= newid [ˡnɛuɪd])

s newītwch chīch mēddwl if you change your mind

nēwydd [ˡnɛuɪ] (adj) new (= newydd [ˡnɛuɪ])

 

nf [nv]

These consonants are transposed in some words:

trenfi < trefnu (= arrange, organise)

onfi < ofni (= fear, be afraid of)

Llynfell (river name) < Llyfnell (standard Welsh llyfn = smooth)

Llynfi (river name) < Llyfni (standard Welsh llyfn = smooth)

 

ng In words taken from English ending in -ng in standard English the Welsh form ends simply in -n. This represents the colloquial English forms of such words.

English heading > headin > Welsh hdin (> Gwentian din)

English parting > partin > Welsh partin

English pudding > puddin > Welsh pdin

English standing > standin > Welsh standin (= market stall, market stand)

 


ngwraig [ˡŋwraɪg] (nf) my wife (= fy ngwraig [və ˡŋwraɪg])
Māri ngwraig my wife Mary (Mary my wife)
See gwraig = woman. wife

 

do [ˡnidɔ] (v) jump. Se neido [ˡnəɪdɔ])

nillws [ˡnɪɬʊs] > ennill

 

nimbl [ˡnɪmbl] > ennill

nīshad boc [ˡniʃad ˡbɔk] (nf) handkerchief (= macyn [ˡmakɪn])
nish
ēti poc# [nɪˡʃetɪ ˡpɔk] (pl) (= macynon [maˡkənɔn])

(Written in standard Welsh as neisied boc
[ˡnəɪʃad ˡbɔk] = kerchief (of) pocket (neisied) + (soft mutation) + (poc = pocket). The word poc is from obsolete English POKE (= bag) (but surviving as a fossil in the expression to buy a pig in a poke to buy something sight unseen, to buy without looking at what is being bought to see if it is acceptable or of good quality)

From south-western English occurs in wills from Somerset around 1500 as nisett = a wrap around the neck.

tir [ˡnitɪr] (nf) snake (= neidr [ˡnəɪdɪr])
natradd
[ˡnatra] (pl) (= nadredd [ˡnadrɛ])

north [nɔrθ] (nm) north (= gogledd [ˡgɔglɛ])

y ba*chan o*r north the northman, the northerner

Northman [ˡnɔrθman] (nm) northerner (= man from North Wales) (= Gogleddwr [gɔˡgleʊr])

nw̄ [nu:] (pn) they, them (= hwy [huɪ], nhw [nu:])
As a pronoun tag, it is short nw
[nʊ]
mydda-nw
[ˡməa nʊ] they say (= meddant hwy [ˡmeant huɪ])

nyfath [ˡnəvaθ] (nm) louts, rascals, villains, miscreants, unscrupulous people, scum (= taclau [ˡtaklaɪ])
ORIGIN: According to Geiriadur Prifysgol Cymru, probably the adjective ANHYFAETH (= rude, ill-mannered) > (ANYFAETH > ANYFETH > NYFETH) > NYFATH.
MAETH = food, nourishment; nurture, care; (HY- intensifying prefix) + soft mutation + (MAETH) > HYFAETH = 1/ well-fed, well-nourished; good-mannered.
(AN- = negative prefix ) + soft mutation + (HYFAETH) > ANHYFAETH (= bad-mannered).


None
(delwedd 5784)


Dydd Iau, Mawrth 25ain, gadewais Cilfowyr am Aberteifi. Cerddais trwy Llechryd er mwyn cael golwg ar y wlad. Wrth fyned i mewn i bentref Llechryd croesir afon Teifi, felly gadawn Sir Benfro yn y fan hon, ac awn i fewn i Sir Aberteifi ond wedi cyrhaedd pen uchaf y pentref wrth edrych yn ol tua Chilfowyr, canfyddir golygfeydd o'r fath mwyaf prydferth. Tua hanner y ffordd rhwng Lechryd ac Aberteifi y mae Mynachdy mawr gan y Pabyddion, yr hwn a adnabyddid gynt wrth yr enw Noyadd Wilym,' ond a adnabyddir yn awr wrth yr enw Santa Maria, ac a werthwyd gan Morgan Richardson, mab Canon Richardson. Y mae yn un o'r llanerchau prydferthaf yn Nghymru. Pan yn siarad ag un o'r Mynachod wrth y glwyd teimlwn fy ngwaed yn berwi o eiddigedd wrth feddwl fod y fath balas a'r fath diroedd yn Nghymru yn meddiant nyfath o'r fath. A yw egwyddorion y Pabyddion i ymledu drwy Gymru etto? yn sicr y mae perygl. Cyrhaeddais Aberteifi tua chanol dydd, a chefais bob croesaw gan y Parch Mr Williams a'i deulu caredig. Y mae hanes eglwys Bethania yn wybyddus i ddarllenwyr y SEREN; (Seren Cymru / 23 Ebrill 1909)


Thursday, March 25, I left Cilfowyr for Cardigan. I walked through Llechryd in order to get a view the country. Going into the village of Llechryd one crosses the river Teifi, so we leave Pembrokeshire at this point, and we go into Cardiganshire but on reaching the upper end of the village looking back towards Cilfowyr, one sees scenes of the grestest beauty. About halfway between Llechryd and Cardigan the Catholics have a large Monastery, which was known formerly by the name of 'Noyadd Wilym,' but is now known by the name of Santa Maria, and was sold by Morgan Richardson, the son of Canon Richardson. It is one of the most beautiful spots in Wales. When talking to one of Monks at the gate I felt my blood boiling with envy at the thought that such a palace and such lands in Wales are in the possession of such rascals. Will the principles of the Catholics spread throughout Wales again? the danger certainly exists. I reached Cardigan about noon, and was warmly welcomed (and got every welcome) from the Rev. Mr. Williams and his kind family. The history of Bethania church is known to the readers of Seren Cymru;


None
(delwedd 5785)


Tarian y Gweithiwr. 2 Mehefin 1898. Ble i chi wedi bod, Obadia, hyd yr amser hyn yn meddwi ac yn lolan ar hyd tafarne. Odi'ch chi ddim yn meddwl gallech chi dreuloch amser yn well yn y ty yma nag yn nghwmni ryw lorpach segur fel chi'ch hunan. Dir cato ni, odi chi ddim yn meddwl fod f
[f]itach gwaith gen i na aros lawr fan hyn rywbryd o'r nos i gadw'r drws yn agor i nyfeth feddw, ddiwaith, shwd ag i chi, ar ie. Pwy sy gyda chi, rywun meddw fel ych hunan, fi gynta.

 

Tarian y Gweithiwr (the shield of the workman). 2 June 1898. Where have you been, Obadia, until now getting drunk and hanging around in alehouses. Dont you think you could spend your time better in this house instead of in the company of lazy oafs like yourself. God help us, do you think that I havent got better things to do than wait down here in the early hours (some time of the night) to keep the door open for drunken out-of-work louts like you eh? Whos with you, someone drunk like yourself, I bet.

 

o [ɔ] occurs in a final syllable instead of [a] in some wrods:

afal > afol (= apple)

angladd > anglodd (= funeral)

used in this dictionary in English words used in Gwentian to conserve the English spelling but indicate that the o is in fact a schwa

s long [sə lɔŋ] so long, goodbye

recmendo [rɛkəˡmɛndɔ] (v) recommend

 

ō [o:] (prep) of, from

pōb i:n ō n every single one of them, all of them (= pob un ohonynt / pob un ohonynt hwy / pob un ohonyn nhw)

ōcan [ˡokan] (v) haggle over a price (= daldau (ynghylch pris) [ˡdadlaɪ əˡŋhilx ˡpri:s])

English HAWK (= to peddle) > (HC-) + (-AN verbal suffix) > HŌCAN > (loss of initial H) ŌCAN


Ōcwr [ˡokʊr]) (nf) river name (= Ogwr [ˡogʊr]).
Pem-bont ar Ōcwr =
Pen-y-bont ar Ogwr (English name: Bridgend - a translation of the short form of the Welsh name i.e. Pen-y-bont).
NOTES: In the south-east b, d, g at the
beginning of a final syllable are devoiced to p, t, c.


1/ The village at the estuary of the river Ogwr is Aberogwr (called by the English Ogmore on Sea). In Gwentian Brōcwr< Berōcwr < Aberōcwr < Aberōgwr. 
2/ Pen-y-bont ar Ogwr (Bridgend) is Pen-y-bont ar Ōcwr or Pen-bont ar ŌcwrPem-bont ar Ōcwr (though the tag ar Ocwr would not be used generally)


d [ɔd] (adj) odd, strange (= rhyfedd [ˡhrəvɛ], d [ɔd])
ēn wlɛ̄d fɛ̄ch d yw Cymri Wales is a strange little country


ōd [o:d] (nm) age (= oed [ɔɪd])
ma in dd
ēg ōd shes ten years old

 

ōdd [o:] (v) was, were (= oedd [ɔɪ])

 

ōdd [o:] (prep) from (= ō [o:])

Perllan Gwyno. 1832. Ieuan Ab Gwyno, Llanwyno (= Llanwynno), Gynt O Dn-Yr-Efail (= o Donyrefail).

Mr. W. Williams odd y Glg, plwyf Llanwyno, Swydd Forganwg. Mr. W. Williams of Y Glg, parish of Llanwynno, Glamorganshire.

 

ff [ɔf] (adv) off (= i ffwrdd [ɪ ˡfʊr], i bant [ɪ ˡbant])

m ī ff! off she goes! (= dyma hī ff)

 

ffisar [ˡɔfɪsar] (nm) (= swyddog [ˡsuiɔg])
ffisarz
[ˡɔfɪsarz] (= swyddogion [suiˡɔgjɔn])

(Other forms and spellings: officar, officars, officarz, offisar, offisars, offisarz)


oi [ɔɪ] (interjection) Oy! call to attract attention (= hoi [hɔɪ])


None
(delwedd 5774)
Y diweddar Dr. Rees, ABERTAWE. Siop y Seren, 4, Heol Fawr, Abertawe. Hoil Hoi! Hoi! Stoped pawb i ddarllen hwn! DYMA'R Siop am fargen na welodd y byd erioed o'r blaen y fath beth o ddyddiau Adda Jones hyd ddyddiau Jumbo fawr ac Alice! Y mae Mr. P G. Iles, o'r siop uchod, wedi trefnu i roddi cyfle i bawb o bobl y byd i gael darlun ardderchog o'r diweddar anfarwol Dr. Rees, Abertawe, cadeirydd Undeb Cynulleidfaol Cymru a Lloegr, trwy brynu Un Pwys (1lb. omly) o De 2s, 6c. YN Y SIOP UCHOD.

See also Sioni-oi (qv) contemptuous term for a collier

oil [ɔɪl] (nm) sun (= haul [haɪl])

wilia am bopath dan oil talk about everything under the sun

oil [ɔɪl] (nm) oil (= olew [ˡolɛʊ])
From English OIL

 

oir [ɔɪr] (nm) gold (= aur [aɪr])

tshain oir gold chain
(Other spellings: our)

oitran [ˡɔɪtran] (nm) age (= oedran [ˡɔɪdran])
oidranna
[ɔɪˡdrana] (pl) (= oedran [ɔɪˡdranaɪ])
Also oitron
[ˡɔɪtrɔn] (final a > o)

w̄ ī'n mynd ar yn oitran nawr Im getting on a bit now (Im going on my age now)

(Other spellings: oetran, oetranna, oetrana)

l [o:l] (nm) track, trail (= l [o:l])

olion [ˡɔljɔn] (pl) (= olion [ˡɔljɔn])

 

ōl [o:l] (nf) hall (= neuadd [ˡnəɪa])

English HALL > Welsh HL > (loss of initial H) > Gwentian L.


ōli [ˡolɪ] (v) question, interrogate, ask (= holi [ˡholɪ])
ōli ā la (rw̄in) interrogate (=
holi a hela (rhywun))ō līa [o: lˡia] (adv) at least (= o leiaf [o: lˡia])
Also ō leia

olrit [ɔlˡrəɪt] (sentence substitute) (= or gorau [o:r ˡgoraɪ])

bd olrit to be all right
From English ALL RIGHT

 

oltro [ˡɔltrɔ] (v) alter, change. See altro [ˡatrɔ].


oltwgēddar [ɔltʊˡgear] (adv) altogether (= gydai gīlydd [ˡgədai ˡgilɪ])
Englishism ALTOGETHER

om bai [ɔmˡbaɪ] (v) if not (for), if it werent for (= ōni bai [ˡonɪ ˡbaɪ])

 

ōn [o:n] (nm) lamb (= oen [ɔɪn])

ŵyn [uin] (pl) lambs (= ŵyn [n])

tshopan ō gīg ōn a lamb chop

 

onfi [ˡɔnvɪ] (v) be afraid, fear (= ofni [ˡɔvnɪ])

win onfi fo*d... Im afraid that...

Metathesis NV > VN. Cf the river names Llynfell (< llyfnfell < llyfn = smooth), Llynfi ( < llyfni)

 

ongan [ˡɔŋan] (v) hang (= hongian [ˡhɔŋjan])
Also ongad [
ˡɔŋad]

yn y gwēly yn ongan rint byw ā mārw in bed hovering between life and death


onna [ˡɔna] (pronoun f.) that there, that thing there, that person there (= honna [ˡhɔna])

onno [ˡɔnɔ] (pronoun f.) the female or the object of feminine gender mentioned but not present (= honno [ˡhɔnɔ])

 

ōp [o:p] (nm) hope (= gobaith [ˡgobaɪθ])

ōps [o:ps] (pl) (= gobeithion [ˡgɔbəɪθjɔn])

English HOPE > Welsh HP (> Gwentian P)Ōrab# [orab] (nm) chapel name (= Horeb [ˡhorɛb])

s [ɔs] (conj) if (= os [ɔs])
Also with schwa:
ỳs [əs]
Also reduced to a single consonant: s
[s]

s galla nw if they can

s [ɔs] (prep) since (= ers [ɛrs], er ys [ɛr əs])

s blynydda nl years ago


s t [ɔs ta] (conj) if (= os (mai) [ɔs mai], os (taw) [ɔs tau])
s t Cymro yw a if hes Welsh, if hes a Welshman (if that a-Welshman that-is he)

otī [ɔˡti:] (= ydy, ydyw [ɔˡdi:])

ots [ɔts] (= gwahaniaeth [gwaˡhanjaɪθ])
difference

cf A Glossary Of Provincial Words Used In Herefordshire And Some Of The Adjoining Counties.

Sir George Cornewall Lewis. 1839. To odds (va) to alter

 

ODDS. vb. To alter. [Common.]

A Glossary of Dialect & Archaic Words Used in the County of Gloucester. Edited by Lord Moreton. 1890.


2 According to Geiriadur Prifysgol Cymru p2660, in Ceredigion and South Wales yn ots = different.
Wētws ē ddim bȳd yn ots wrthi He didnt say anything different to her, He said the same thing to her
bōd yn ots ī bawb be different to everybody else, have a contrary opinion to everybody else

mēddwl yn ots ī (rw̄in) bothti (rw̄path) think differently to (somebody) about (something)


3 According to Geiriadur Prifysgol Cymru p2660, in Morgannwg yn ots o = remarkably, extraordinarily.
Mɛ̄r bāchan co yn ots ō grȳf That fellow over theres tremendously strong


ōtyn [ˡotɪn] (nm) lime kiln (= odyn [ˡodɪn]).
In Maes-teg there is a field called Cae Rotin Isaf (representing probably
Cɛ̄r Ōtyn Isha (= lower lime-kiln field)).
In Glyntawe there is
Cār Ōtyn (as Cae yr Otin)

bysa rīn man ī chī gīsho gɛ̄l bw̄ch ī ōtyn

(< Tarian y Gweithiwr: 15-10-1896: byddai yr un man i chwi geiso cael bwch i odyn) you might as well try to get blood from a stone (get a he-goat into a kiln)

 

owld on [ould ˡɔn] (phrase) (Englishism) hold on = wait (= aros funud [ˡarɔs ˡvinɪd] = wait a moment)
From English HOLD ON

 

Y Pant-glɛ̄s [ə pant ˡglɛ:s] (nm) place name (= the green hollow) (= Y Pant-glas [ə pant ˡgla:s])

None

(delwedd 5961)

papir nēwydd [ˡpapɪr ˡnewɪ] (nm) newspaper (= papur newydd [ˡpapɪr ˡnewɪ])
papra newydd
[ˡpapra ˡnewɪ] (pl) newpapers (= papurau newydd [ˡpapiraɪ ˡnewɪ])

partnar [ˡpartnar] (nm) partner (= cyd-weithiwr [ki:d ˡwəiθjʊr]).

partnarz [ˡpartnarz] (pl) (= cyd-weithwyr [ki:d ˡwəiθwɪr]).

W̄ ī ā martnar wēdi gneid... me and my partner have made...
Also pantnar
[
ˡpantnar]
From English PARTNER

(Other forms and spellings: martnar, bartnar)

 

paso [ˡpasɔ] (v) pas (= estyn [ˡɛstɪn])

paswch y lli*fir n i* fi* pass me that book, hand me that book

partoians [parˡtɔɪans] (nm) preparation (= paratoad [paraˡtoad]; standard form of the dialect word is paratoeans [paraˡtɔɪans] e.g. as a headword in Geiriadur Prifysgol Cymru / University of Wales Dictionary)
m partoians mawr ar gyfar dŵr y mr theres great preparation afoot for going to the seaside, everyones getting ready to go down to the seaside (there is great preparation for the water of the sea)

pātall [ˡpataɬ] (nf) pan; knee cap  (= padell [ˡpadɛɬ])
padelli [paˡdɛɬɪ] (pl) (= padelli [paˡdɛɬɪ])

 

patsh [paʧ] (nm) patch, place where outcrop ore is mined (= patsh [paʧ])
patshys [ˡpaʧɪs] (pl) (= patshys [ˡpaʧɪs])

clasgi mwyn ar y patshys collect ore on the patches

 

peco [ˡpɛkɔ] (v) nod (= amneidio [amˡnəɪdjɔ]).

pecoch pen at nod to, give a nod of the head to

From English BECK (= gesture). (BEC) + (-IO) > BECIO > BECO / PECO.

Initial B > C is not uncommon in Welsh in loan words from English.

See GPC.

 

pelto [ˡpɛltɔ] (v) throw (= taflu [ˡtavlɪ]).

pelto cerrig at... throw stones at...

 

None

(delwedd 5877)

Pelt, v. to throw stones at a person; A Glossary of Words and Phrases used in S. E. Worcestershire / Jesse Salisbury / 1893


Pem-bont ar Ōcwr [pɛmˡbɔntarˡo:kʊr] (nf) (= Pen-y-bont ar Ogwr [pɛnəˡbɔntarˡo:gʊr]). English name: Bridgend (a translation of the Welsh name).
Also:
Pen-bont ar Ōcwr

 

pen [pɛn] (nm) 1/ head 2 / head = top end (= pen [pɛn])
penna
[ˡpɛna] (pl) (= pennau [ˡpɛnaɪ])

pen dāfad sheeps head; a dish formerly common in south-east Wales

sh pen ycha'r cwm ma at the top end of this valleyPen-cōd [pɛnˡko:d] (nm) (= Pen-coed [pɛnˡkɔɪd]). Village name < pen y coed (= end / top [of] the wood / forest)

Pencoica [pɛnˡkɔɪka] (nm) (end of the mountain grazing) (= Penycoetgae [pɛnəˡkɔɪtgaɪ], pen + y + coetgae).
Location near Pont-y-pridd. Erroneously on maps as Penycoedcae.

None

(delwedd 5515)

Pendarran [pɛnˡdaran] (nm) (= Penydarren [pɛnəˡdarɛn]); near Merthyrtudful.

pendil [ˡpɛndɪl] (nm) clock pendulum (= pendil [ˡpɛndɪl])
pendīla
[pɛnˡdila] (pl) (= pendiliau [pɛnˡdɪljaɪ])

sŵn pendil y cloc the sound of the clock pendulum

 

None

(delwedd 5879)

From English PENDIL, PENDLE = pendulum of a clock

 

pendraw [ˡpɛndrau] (nm) far end, limit (= pen draw [ˡpɛn ˡdrau], pendraw [ˡpɛndrau])

ym mendrawr bȳd at the far ends of the earth (in the far end of the world)


pendro [ˡpɛndrɔ] (nf) dizziness, giddiness; madness (= pendro [ˡpɛndrɔ])
mār pendro arno i I feel dizzy (the dizziness is on me)
āla (rwin) ar y bendro make giddy, send mad

(PEN = head) + soft mutation + (TRO = a turn, a spin)

 

Pen-mɛ̄n [pɛn ˡmɛ:n] (nm) place name, Y Coed-duon (Gwentian: Y Cōd-dīn) (= Pen-maen [pɛn ˡmain])


pentra [ˡpɛntra] (v) village (= pentref, pentre [ˡpɛntrɛv, ˡpɛntrɛ])
pentrefi
[pɛnˡtrevɪ] (pl) (= pentrefi [pɛnˡtrevɪ])
Y Pentra
old name for Merthyrtudful used in the villages surrounding the town
yn y pentra yn here in the village (= in this village)

pēth [pe:θ] (nm) thing (= peth [pe:θ])
p
ēthach [ˡpeθax] (pl) things [ˡpeθaɪ]

pēthach ērill other things

 

 

pīa [ˡpia] (verb) have ownership of, own (= piau [ˡpiaɪ])

nw̄ o*dd pi*a-nẁ it was they who owned them, they belonged to THEM

(Other possible forms and spellings: pua, pie, pue; bia, bua, bie, bue)

 

 

pīna [ˡpina] (conj) whether (= ai [aɪ])
= PA UN AI (which one whether)

ā ds dim ots pīna s ft gyta nw̄ ne bīdo and it makes no difference whether they have a vote or not

(Y Celt 14-09-1894: a dos dim otts puna os ft gyda nhwy ne beidio; ffurf or de-orllewin wedi ei haddasu gennym)

 

pco [ˡpɪkɔ] (v) pick, choose (= dewis [ˡdeuɪs])

From English PICK (PIC-) + (verbal suffix -IO) > PICIO (> PICO)

 

1 pīco [ˡpikɔ] (v) 1/ prick, pierce (= pigo [ˡpigɔ]); 2/ sting, feel as though being stung (= pigo [ˡpigɔ]) 3/ spot = rain a little, rain isolated drops. Also pīcach, pīcach bw̄rw, p*can (= bwrw glaw yn ysgafn [ˡburʊ glau ən əˡsgavn])

Origin: (PĪG = point, thorn) + (-O verb suffix) > PĪGO (> Gwentian PĪCO)

(Other forms and spellings: pico, picach, pican, peeco; bico, bicach, bican, beeco; phico, phicach, phican, pheeco)

 

2 pīco [ˡpikɔ] (v) 1/ pick (= pigo [ˡpigɔ])

pīco lan (iaith) pick up (a language)

Origin: English PICK [pik] > Welsh PIG [pi:g] + (-O verb suffix) > PĪGO (> Gwentian PĪCO)

(Other forms and spellings: pico, picach, pican, peeco; bico, bicach, bican, beeco; phico, phicach, phican, pheeco)

 

pīcach [ˡpikax] (v) spot with rain (= pigo bwrw [ˡpigɔ ˡburʊ])

Also pican [ˡpikan], pica [ˡpika]

(PIG = point, thorn) + (-ACH verb suffix) > PIGACH (> Gwentian PĪCACH)

 

picshar [ˡpɪkʃar] (nm) picture (= llun [ɬi:n])

Ī gitchws Dai miwn pētar picshar card (I gitchws Dai miwn petar pickshar card.(Nin Doi. 1918. Tudalen / page 54). Dai picked up four picture cards.

English PICKSHER [ˡpɪkʃər] (= picture; widespread e.g. Norfolk, England; Cornwall; and in the USA)

(Other forms in English: pickshuh, picshuh, picsher)

 

pictwr [ˡpɪktʊr] (nm) picture (= llun [ɬi:n], pictiwr [ˡpɪktjʊr])

pictwrs [ˡpɪktʊrs] (= lluniau [ˡɬɪnjaɪ], pictiwrs [ˡpɪktjʊrs])

 

 

pishyn [ˡpɪʃɪn] (nm) 1/ piece (= darn [darn]) 2/ piece = coin

pishys [ˡpɪʃɪs] (= darnau [ˡdarnaɪ])

bōd yn bishyn ō ffordd ō be quite a long way from

(Other spellings: pisyn, pisin, pisys, pishis)

 

None

(delwedd 0413)

 

pīto [ˡpitɔ] (v) cease, desist, stop (= peidio [ˡpəɪdjɔ])
Also peito

pitsh [pɪʧ] (nm) 1/ size, amount 2/ slope; gradient in a road
dȳn ōr īn pitsh finna a man of my size (Morgannwg, yn l GPC)
(dȳn) ōr īn pitsh o ran oitran a man of the same age (Morgannwg, yn l GPC)
From English PITCH

(Herefordshire dialect) Pitch: hill, usually in relation to a road
Hereford Times / 12 December 2015 / http://www.herefordtimes.com/news/14140019.55_long_lost_Herefordshire_sayings_and_words/


A Glossary Of Provincial Words Used In Herefordshire And Some Of The Adjoining Counties.

Sir George Cornewall Lewis. 1839. Pitch: a steep hill, generally on a road

 

piwr [pɪur] (adj) 1/ pure (= pur [pi:r]) 2/ fine, excellent

lot piwr oi dylwth very many of his family

cw̄pwl piwr quite a few

bāchan piwr a splendid fellow, a really nice person

bōd yn biwr iawn ī be very kind to, be very good to

-Shẁd ī chī ēddī -Piwr digynnig -How are you taday? -Excellent, really good

 

plɛ̄s [plɛ:s] (nm) manor house, mansion

Plɛ̄sifor [plɛ:s ˡivɔr] place near Y Fenni / Abergavenny (= Plasifor [pla:s ˡivɔr])

 

The Gwentian pronunciation is suggested in a document from 1704 in the Badminton Estate Records, which refers to the Estate of William Prichard, gent., knowne By The Name of Place Euor Lands & The Pulch ..., (i.e. Y Pwll)


plain [plaɪn] (adj) plain, clear, evident (= eglur [ˡɛglɪr]), amlwg [ˡamlʊg])

 

planco [ˡplaŋko] (v) 1/ to plank, to put down planks or boards, (= estyllu [ɛˡstəɬɪ]); 2/ put (= rhoi) [hrɔɪ])

planco lawr (ī rw̄in) (rw̄path) pay (somebody something), pay (something) to (somebody)

 

plan [plan] (nm) plan (= cynllun [ˡkənɬɪn])

planz [planz] (= cynlluniau [kənˡɬɪnjaɪ])


plocyn [ˡplɔkɪn] plocyn block; block of wood (= blocyn blɔkɪn])
bod fel plocyn be a plonker, be a daft idiot (Source: GPC)


From English BLOCK (+ diminutive suffix -YN), BLOCYN > PLOCYN (change of initial B > P, more usual with feminine nouns which are words of English origin e.g. in standard Welsh, English BOTTLE > POTEL, and northern Welsh BUCKET > (PWCED >) PWCAD.

 

Cf a similar change in English: Medieval Latin BURSA (= leather purse) > Old English PURSA (modern English PURSE), though this might be from the influence of Old English PUSA (= bag) and / or Old Norse POSI (= bag).

 

Also English PUDDIN(G) < Old French BOUDIN (= SAUSAGE) < Vulgar Latin *BOTELLINUS < Latin BOTELLUS (= sausage); but as B > P is unusual in English, it might be directly from a Germanic source that has given English dialectal POD (= belly).

pōbin [ˡpobɪn] (pn) everybody (= pobun [ˡpobɪn]) (= pōb ūn, every + one)

 

pōbol [ˡpobɔl] (pn) everybody (= pobun [ˡpobɪn]) (= pōb ūn, every + one)

pocad [ˡpɔkad] (nf) pocket (= poced [ˡpɔkɛd])
pocēti [pɔˡketɪ] (pl) (= pocedau, pocedi [pɔˡkedaɪ, pɔˡkedɪ])
yn ī bocad a in his pocket

From English POCKET

pomshop [ˡpɔmʃɔp] (nf) pawnshop (= siop wystlo [ʃɔp ˡuɪstl]; ponsiop [ˡpɔnʃɔp]; y pn [ə ˡpo:n])
From English PAWNSHOP

 

pompran [ˡpɔmpran] (nf) footbridge (= pompren [ˡpɔmprɛn])

pompran yr ysgwydd collar-bone

(PONT = bridge) + soft mutation + (PREN = tree, piece of timber) > PONTBREN (= bridge tree, tree trunk used as a bridge) (> PONTPREN > PONPREN) > POMPREN (> Gwentian POMPRAN)

Pom-prīdd [pɔmˡpri:] (nf) town name (= Pont-y-pridd [pɔnt ə ˡpri:]; Pont-y-tŷpridd [pɔnt ə ti: ˡpri:])
Also spelt as
Pon-prīdd (i.e. found in dialect writing as Ponpridd)
ym Mom-prīdd in Pont-y-pridd

pōn [po:n) (nm) pain (= poen [pɔɪn])
poina
[ˡpɔɪna]) (pl) (= poenau [ˡpɔɪnaɪ])

poini [ˡpɔɪnɪ] (v) worry (= poeni [ˡpɔɪnɪ])

pont [pɔnt] (nf) bridge (= pont [pɔnt])
pontydd (pl)
[ˡpɔntɪ] (pl) (= pontydd [ˡpɔntɪ]
ar bont y cnel on the canal bridge

See pompran (= footbridge)

Latin > PONS, PONT- > British (until c600) PONT > Welsh PONT

popath [ˡpɔpaθ] (pn) everything (= popeth [ˡpɔpɛθ])
g
pod popath know everything
Also popith
[ˡpɔpɪθ]

pōpi [ˡpopɪ] (v) bake (= pobi [ˡpobɪ])

poplan [ˡpɔplan] (nf) 1/ pebble (= poblen [ˡpɔblɛn]) 2/ cobble (= cobl [ˡkobɔl])

popls (= poblenni [pɔˡblɛnɪ]) (= coblau [ˡkɔblaɪ])

 

popo [ˡpopɔ] (v) 1/ pop = making a pop noise (= popio [ˡpɔpjɔ]); 2/ come or go quickly (= mynd [mɪnd] = go, dod [do:d] = come); 3/ move quickly (= symud [ˡsəmɪd])

popo lan pop up

popo mɛ̄s pop out (= go and come back quckly to the house)

English POP (POP) + (-IO verb suffix) > POPIO (> Gwentian POPO)


pōpol (nf) people (= pobl, pobol)

Latin POPULUS > POPLUS > British (until c600) POPL- > Welsh POBL (> Gwentian PŌBOL)

 

posib [ˡpɔsib] (adj) possible (= posibl [ˡpɔsib])

s ynnyn bosib if that were possible

 

potan [ˡpɔtan] (nf) big belly, pot belly (= cest [ˡkɛst])
potenni [pɔˡtɛnɪ] (pl) (= cestiau [ˡkɛstjaɪ])

pōth [po:θ] (adj) hot (= poeth [pɔɪθ])

poethach [ˡpoɪθax] hotter (=