2372k Gwefan Cymru-Catalonia : la Web de Galles i Catalunya : Wales-Catalonia Website. Y Beibl Cysger-Ln (1620) yn yr iaith Gymraeg. Testun ar lein. La Bblia en galls de lany 1620. Text electrnic. Dhə Bibəl in Welsh. The 1620 Holy Bible in Welsh. Online Edition.

http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_hosea_28_2372k.htm

0001 Yr Hafan
neu trwy Google: #kimkat0001

..........2657k Y Fynedfa yn Gymraeg
neu trwy Google: #kimkat2657k

....................
0009k Y Gwegynllun
neu trwy Google: #kimkat0009k

..............................
0960k Cywaith Sin Prys (Testunau yn Gymraeg) - Mynegai
neu trwy Google: #kimkat0960k

........................................... 1281k Y Gyfeirddalen i Feibl Wiliam Morgan 1620
neu trwy Google: #kimkat1281k

.............................................................y tudalen hwn


(delw 0003)

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles

Cywaith Sin Prys - Testunau Cymraeg ar y We

 

 

 

 

Y Beibl Cysegr-ln : (28) Hosea

CHWILIADUR / CERCADOR / SEARCH BOX:

Cliciwch Yma i Chwilior Wefan / Feu clic aqu per cercar la web / Click here to search this website

0860k y llyfr ymwelwyr

(delw 6674) 

2373ke This page with an English translation (Hosea: 1620 Welsh Bible / 1611 English Authorized Version)

 

 

 

 

LLYFR HOSEA

PENNOD 1
1:1 Gair yr ARGLWYDD yr hwn a ddaeth at Hosea, mab Beeri, yn nyddiau Usseia, Jotham, Ahas, a Heseceia, brenhinoedd Jwda, ac yn nyddiau Jeroboam mab Joas, brenin Israel.

1:2 Dechrau ymadrodd yr ARGLWYDD trwy Hosea. Yr ARGLWYDD a ddywedodd wrth Hosea, Dos; cymer i ti wraig o odineb, a phlant o odineb: oherwydd y mae y wlad gan buteinio yn puteinio oddi ar l yr ARGLWYDD.

1:3 Ac efe a aeth ac a gymerodd Gomer merch Diblaim; a hi a feichiogodd, ac a ddug iddo ef fab.

1:4 Ar ARGLWYDD a ddywedodd wrtho, Galw ei enw ef Jesreel: canys ar fyrder y dialaf waed Jesreel ar dŷ Jehu, ac y gwnaf i frenhiniaeth tŷ Israel ddarfod.

1:5 Ar dydd hwnnw y torraf fwa Israel yng nglyn Jesreel.

1:6 A hi a feichiogodd eilwaith, ac a esgorodd ar ferch. A dywedodd yr Arglwydd wrtho, Galw ei henw hi Lo-rwhama; am na chwanegaf drugarhau wrth dŷ Israel; eithr dygaf hwynt ymaith yn llwyr.

1:7 Ac eto mi a drugarhaf wrth dŷ Jwda; ac au cadwaf hwynt trwy yr ARGLWYDD eu Duw; ac nid bwa, nac chleddyf, nac rhyfel, nac meirch nac marchogion, y cadwaf hwynt.

1:8 A hi a ddiddyfnodd Lo-rwhama, ac a feichiogodd, ac a esgorodd ar fab.

1:9 A Duw a ddywedodd, Galw ei enw ef Lo-ammi: canys nid ydych bobl i mi, ac ni byddaf i chwithau yn DDUW.

1:10 Eto bydd nifer meibion Israel fel tywod y mr, yr hwn nis mesurir, ac nis cyfrifir: a bydd, yn y man lle y dywedwyd wrthynt, Nid pobl i mi ydych chwi, y dywedir yno wrthynt, Meibion y Duw byw ydych.

1:11 Yna meibion Jwda a meibion Israel a gesglir ynghyd, a hwy a osodant iddynt un pen; a deuant i fyny or tir: canys mawr fydd dydd Jesreel.

PENNOD 2

2:1
Dywedwch wrth eich brodyr, Ammi; ac wrth eich chwiorydd, Rwhama.

2:2 Dadleuwch ch mam, dadleuwch: canys nid fy ngwraig yw hi, ac nid ei gŵr hi ydwyf finnau: bwried hithau ymaith ei phuteindra oi golwg, ai godineb oddi rhwng ei bronnau;

2:3 Rhag i mi ei diosg hi yn noeth lymun, ai gosod fel y dydd y ganed hi, ai gwneuthur fel anialwch, ai gosod fel tir diffaith, ai lladd syched.

2:4 Ac ar ei phlant ni chymeraf drugaredd; am eu bod yn blant godineb.

2:5 Canys eu mam hwynt a buteiniodd; gwaradwyddus y gwnaeth yr hon au hymddg hwynt: canys dywedodd hi, Af ar l fy nghariadau, y rhai sydd yn rhoi fy mara am dwfr, fy ngwln am llin, fy olew am diodydd.

2:6 Am hynny wele, mi a gaeaf i fyny dy ffordd di drain, ac a furiaf fur, fel na chaffo hi ei llwybrau.

2:7 A hi a ddilyn ei chariadau, ond nis goddiwedd hwynt; a hi au cais hwynt, ond nis caiff: yna y dywed, Af a dychwelaf at fy ngŵr cyntaf; canys gwell oedd arnaf fi yna nag yr awr hon.

2:8 Ac ni wyddai hi mai myfi a roddais iddi ŷd, a gwin, ac olew, ac a amlheais ei harian ai haur, y rhai a ddarparasant hwy i Baal.

2:9 Am hynny y dychwelaf, a chymeraf fy ŷd yn ei amser, am gwin yn ei dymor; a dygaf ymaith fy ngwln am llin a guddiai ei noethni hi.

2:10 A mi a ddatguddiaf bellach ei brynti hi yng ngolwg ei chariadau; ac nis gwared neb hi om llaw i.

2:11 Gwnaf hefyd iw holl orfoledd hi, ei gwyliau, ei newyddleuadau, ai Sabothau, ai holl uchel wyliau, beidio.

2:12 A mi a anrheithiaf ei gwinwydd hi ai ffigyswydd, am y rhai y dywedodd, Dyma fy ngwobrwyon y rhai a roddodd fy nghariadau i mi; ac mi au gosodaf yn goedwig, a bwystfilod y maes au difa hwynt.

2:13 A mi a ymwelaf hi am ddyddiau Baalim, yn y rhai y llosgodd hi arogl-darth iddynt, ac y gwisgodd ei chlustfodrwyau ai thlysau, ac yr aeth ar l ei chariadau, ac yr anghofiodd fi, medd yr ARGLWYDD.

2:14 Am hynny wele, mi ai denaf hi, ac ai dygaf ir anialwch, ac a ddywedaf wrth fodd ei chalon.

2:15 A mi a roddaf iddi ei gwinllannoedd or fan honno, a dyffryn Achor yn ddrws gobaith; ac yno y cn hi, fel yn nyddiau ei hieuenctid, ac megis yn y dydd y daeth hi i fyny o wlad yr Aifft.

2:16 Y dydd hwnnw, medd yr ARGLWYDD, ym gelwi Issi, ac nim gelwi mwyach Baali.

2:17 Canys bwriaf enwau Baalim allan oi genau hi, ac nis coffeir hwy mwyach wrth eu henwau.

2:18 Ar dydd hwnnw y gwnaf amod drostynt ag anifeiliaid y maes, ac ag ehediaid y nefoedd, ac ag ymlusgiaid y ddaear; ar bwa, ar cleddyf, ar rhyfel, a dorraf ymaith or ddaear, a gwnaf iddynt orwedd yn ddiogel.

2:19 A mi ath ddyweddiaf mi fy hun yn dragywydd; ie, dyweddaf di mi fy hun mewn cyfiawnder, ac mewn barn, ac mewn tiriondeb, ac mewn trugareddau.

2:20 A dyweddaf di i mi mewn ffyddlondeb; thi a adnabyddi yr ARGLWYDD.

2:21 Ar dydd hwnnw y gwrandawaf, medd yr ARGLWYDD, ar y nefoedd y gwrandawaf, a hwythau a wrandawant ar y ddaear;

2:22 Ar ddaear a wrendy ar yr ŷd, ar gwin, ar olew; a hwythau a wrandawant ar Jesreel.

2:23 A mi ai heuaf hi i mi fy hun yn y ddaear, ac a drugarhaf wrth yr hon ni chawsai drugaredd; ac a ddywedaf wrth y rhai nid oedd bobl i mi, Fy mhobl wyt ti: a hwythau a ddywedant, O fy Nuw.

PENNOD 3

3:1
Yna yr ARGLWYDD a ddywedodd wrthyf, Dos eto, cr wraig, (hoff gan ei chyfaill, a hithau wedi torri ei phriodas,) yn l cariad yr ARGLWYDD ar feibion Israel, a hwythau yn edrych ar l duwiau dieithr, ac yn hoffi costrelau gwin.

3:2 A mi ai prynais hi i mi er pymtheg o arian, ac er homer o haidd, a hanner homer o haidd:

3:3 A dywedais wrthi, Aros amdanaf lawer o ddyddiau; na phuteinia, ac na fydd i ŵr arall: a minnau a fyddaf felly i tithau.

3:4 Canys llawer o ddyddiau yr erys meibion Israel heb frenin, a heb dywysog, a heb aberth, a heb ddelw, a heb effod, a heb deraffim.

3:5 Wedi hynny y dychwel meibion Israel, ac y ceisiant yr ARGLWYDD eu Duw, a Dafydd eu brenin; ac a barchant yr ARGLWYDD ai ddaioni yn y dyddiau diwethaf.

PENNOD 4

4:1
Meibion Israel, gwrandewch air yr ARGLWYDD: canys y mae cwyn rhwng yr ARGLWYDD a thrigolion y wlad, am nad oes na gwirionedd, na thrugaredd na gwybodaeth o DDUW, yn y wlad.

4:2 Trwy dyngu, a dywedyd celwydd, a lladd celain, a lladrata, a thorri priodas, y maent yn torri allan, a gwaed a gyffwrdd gwaed.

4:3 Am hynny y galara y wlad, ac y llesga oll sydd yn trigo ynddi, ynghyd bwystfilod y maes, ac ehediaid y nefoedd, pysgod y mr hefyd a ddarfyddant.

4:4 Er hynny nac ymrysoned, ac na cherydded neb ei gilydd: canys dy bobl sydd megis rhai yn ymryson r offeiriad.

4:5 Am hynny ti a syrthi y dydd, ar proffwyd hefyd a syrth gyda thi y nos, a mi a ddifethaf dy fam.

4:6 Fy mhobl a ddifethir o eisiau gwybodaeth: am i ti ddiystyru gwybodaeth, minnau ath ddiystyraf dithau, fel na byddych offeiriad i mi; ac am i ti anghofio cyfraith dŷ DDUW, minnau a anghofiaf dy blant dithau hefyd.

4:7 Fel yr amlhasant, felly y pechasant m herbyn: am hynny eu gogoniant a newidiaf yn warth.

4:8 Bwyta y maent bechod fy mhobl, ac at eu hanwiredd hwynt y maent yn dyrchafu eu calon.

4:9 A bydd yr un fath, bobl ac offeiriad: ac ymwelaf hwynt am eu ffyrdd, a thalaf iddynt eu gweithredoedd.

4:10 Bwytnt, ac nis diwellir; puteiniant, ac nid amlhant; am iddynt beidio disgwyl wrth yr ARGLWYDD.

4:11 Godineb, a gwin, a gwin newydd, a ddwg y galon ymaith.

4:12 Fy mhobl a ofynnant gyngor iw cyffion, au ffon a ddengys iddynt: canys ysbryd godineb au cyfeiliornodd hwynt, a phuteiniasant oddi wrth eu Duw.

4:13 Ar bennau y mynyddoedd yr aberthant, ac ar y bryniau y llosgant arogl-darth, dan y dderwen, ar boplysen, ar llwyfen, am fod yn dda eu cysgod: am hynny y puteinia eich merched chwi, ach gwragedd a dorrant briodas.

4:14 Nid ymwelaf ch merched pan buteiniont, nac ch gwragedd pan dorront briodas: am fod y rhai hyn yn ymddidoli gyda phuteiniaid, ac aberthasant gyda dihirogod; ar bobl ni ddeallant, a dramgwyddant.

4:15 Er i ti, Israel, buteinio, eto na pheched Jwda: nac ewch i Gilgal, nac ewch i fyny i Beth-afen; ac na thyngwch, Byw yw yr ARGLWYDD.

4:16 Fel anner anhywaith yr anhyweithiodd Israel: yr ARGLWYDD yr awr hon au. portha hwynt fel oen mewn ehangder.

4:17 Effraim a ymgysylltodd ag eilunod: gad iddo.

4:18 Surodd eu diod hwy; gan buteinio y puteiniasant: hoff yw, Moeswch, trwy gywilydd gan ei llywodraethwyr hi.

4:19 Y gwynt ai rhwymodd hi yn ei hadenydd, a bydd arnynt gywilydd oherwydd eu haberthau.

PENNOD 5

5:1
Clywch hyn, chwi offeiriaid; gwrandewch, tŷ Israel; a thŷ y brenin, rhoddwch glust: canys y mae barn tuag atoch, am eich bod yn fagl ar Mispa, ac yn rhwyd wedi ei lledu ar Tabor.

5:2 Y rhai a wyrant i ladd nt ir dwfn, er i mi eu ceryddu hwynt oll.

5:3 Myfi a adwaen Effraim, ac nid yw Israel guddiedig oddi wrthyf: canys yn awr ti, Effraim, a buteiniaist, ac Israel a halogwyd.

5:4 Ni roddant eu gwaith ar droi at eu Duw; am fod ysbryd godineb ou mewn, ac nid adnabuant yr ARGLWYDD.

5:5 A balchder Israel a ddwg dystiolaeth yn ei wyneb: am hynny Israel ac Effraim a syrthiant yn eu hanwiredd; Jwda hefyd a syrth gyda hwynt.

5:6 Au defaid ac au gwartheg y deuant i geisio yr ARGLWYDD, ond nis cnt ef: ciliodd efe oddi wrthynt.

5:7 Yn erbyn yr ARGLWYDD y buant anffyddlon: canys cenedlasant blant dieithr: mis bellach au difa hwynt ynghyd u rhannau.

5:8 Cenwch y corn yn Gibea, yr utgorn yn Rama; bloeddiwch yn Beth-afen ar dy l di, Benjamin.

5:9 Effraim fydd yn anrhaith yn nydd y cerydd: ymysg llwythau Israel y perais wybod yr hyn fydd yn sicr.

5:10 Bu dywysogion Jwda fei symudwyr terfyn: am hynny y tywalltaf arnynt fy llid fel dwfr.

5:11 Gorthrymwyd Effraim, drylliwyd ef mewn barn, am iddo yn ewyllysgar fyned ar l y gorchymyn.

5:12 Am hynny y byddaf fel gwyfyn i Effraim, ac fel pydredd i dŷ Jwda.

5:13 Pan welodd Effraim ei lesgedd, a Jwda ei archoll; yna yr aeth Effraim at yr Asyriad, ac a hebryngodd at frenin Jareb: eto ni allai efe eich meddyginiaethu, nach iachu och archoll.

5:14 Canys mi a fyddaf i Effraim fel llew, ac i dŷ Jwda fel cenau llew: myfi a ysglyfaethaf, ac a af ymaith; dygaf ymaith, ac ni bydd a achubo.

5:15 Af a dychwelaf im lle, hyd oni chydnabyddont eu bai, a cheisio fy wyneb: pan fyddo adfyd arnynt, ym boregeisiant.

PENNOD 6

6:1
Deuwch, a dychwelwn at yr ARGLWYDD: canys efe an drylliodd, ac efe an hiach ni; etc a drawodd, ac efe an meddyginiaetha ni.

6:2 Efe an bywha ni ar l deuddydd, ar trydydd dydd y cyfyd ni i fyny, a byddwn fyw ger ei fron ef.

6:3 Yna yr adnabyddwn, os dilynwn adnabod yr ARGLWYDD: ei fynediad a ddarperir fel y bore; ac efe a ddaw fel glaw atom, fel y diweddar law ar cynnar law ir ddaear.

6:4 Beth a wnaf i ti, Effraim? beth a wnaf i ti, Jwda? eich mwynder sydd yn ymado fel cwmwl y bore, ac fel gwlith boreol.

6:5 Am hynny y trewais hwynt trwy y proffwydi; lleddais hwynt geiriau fy ngenau: ath farnedigaethau sydd fel goleuni yn myned allan.

6:6 Canys ewyllysiais drugaredd, ac nid aberth; a gwybodaeth o DDUW, yn fwy na phoethoffrymau.

6:7 Ar rhai byn, fel dynion, a dorasant y cyfamod: yno y buant anffyddlon im herbyn.

6:8 Dinas gweithredwyr anwiredd yw Gilead, wedi ei halogi gan waed.

6:9 Ac fel y mae mintai o ladron yn disgwyl gŵr, felly y mae cynulleidfa yr offeiriaid yn lladd ar y ffordd yn gytn: canys gwnnt ysgelerder.

6:10 Gwelais yn nhŷ Israel beth erchyll: yno y mae godineb Effraim; halogwyd Israel.

6:11 Gosododd hefyd gynhaeaf i tithau, Jwda, a mi yn dychwelyd caethiwed fy mhobl.

PENNOD 7

7:1
A mi yn ewyllysio iachu Israel, datguddiwyd anwiredd Effraim, a drygioni Samana: canys gwnnt ffalster, ar lleidr a ddaw i mewn, a mintai o ysbeilwyr a anrheithia oddi allan.

7:2 Ac nid ydynt yn meddwl yn eu calonnau fy mod i yn cofio eu holl ddrygioni hwynt: weithian eu gweithredoedd eu hun au hamgylchynodd: y maent gerbron fy wyneb.

7:3 Llawenhnt y brenin au drygioni, ar tywysogion au celwyddau.

7:4 Pawb ohonynt sydd yn torri priodas, fel ffwrn wedi ei thwymo gan y pobydd, yr hwn a baid chodi wedi iddo dylino y toes, hyd oni byddo wedi ei lefeinio.

7:5 Yn niwrnod ein brenin y tywysogion ai gwnaethant yn glaf chostrelau gwin; estynnodd ei law gyda gwatwarwyr.

7:6 Fel yr oeddynt yn cynllwyn, darparasant eu calon fel ffwrn: eu pobydd a gwsg ar hyd y nos; y bore y llysg fel fflam dn.

7:7 Pawb ohonynt a wresogant fel y ffwrn, ac a ysant eu barnwyr: eu holl frenhinoedd a gwympasant, heb un ohonynt yn galw arnaf fi.

7:8 Effraim a ymgymysgodd r bobloedd; Effraim sydd fel teisen heb ei throi.

7:9 Estroniaid a fwytnt ei gryfder, ac nis gŵyr efe: ymdaenodd penwynni ar hyd-ddo, ac nis gwybu efe.

7:10 Ac y mae balchder Israel yn tystiolaethu yn ei wyneb; ac er hyn oll ni throant at yr ARGLWYDD eu Duw, ac nis ceisiant ef.

7:11 Effraim sydd fel colomen ynfyd heb galon; galwant ar yr Aifft, nt i Asyria.

7:12 Pan elont, taenaf fy rhwyd drostynt, a thynnaf hwynt i lawr fel ehediaid y nefoedd: cosbaf hwynt, fel y clybu en cynulleidfa hwynt.

7:13 Gwae hwynt! canys ffoesant oddi wrthyf: diinstr arnynt; oherwydd gwnaethant gamwedd im herbyn er i mi eu gwared hwynt, eto hwy a ddywedasaot gelwydd arnaf fi.

7:14 Ac ni lefasant arnaf u calon, pan udasant ar eu gwelyau: am ŷd a melys win yr ymgasglant; ciliasant oddi wrthyf.

7:15 Er i mi rwymo a nerthu eu breichiau hwynt, eto meddyliasant ddrwg i mi.

7:16 Dychwelasant, nid at y Goruchaf: y maent fel bwa twyllodrus: eu tywysogion a syrthiant gan y cleddyf am gynddaredd eu tafod. Dyma eu gwatwar hwynt yng ngwlad yr Aifft.

PENNOD 8

8:1
At dy safn r utgorn. Fel yr eryr, y daw yn erbyn tŷ yr ARGLWYDD, am. iddynt droseddu fy nghyfamod, a phechu yn erbyn fy nghyfraith.

8:2 Israel a lefant arnaf, Fy Nuw, nyni ath adwaenom di.

8:3 Israel a fwriodd heibio ddaioni: y gelyn ai herlid yntau.

8:4 Hwy a wnaethant frenhinoedd, ac nid trwof fi; gwnaethant dywysogion, ac nis gwybm: ou harian au haur y gwnaethant iddynt eu hun ddelwau, fel y torrer hwynt ymaith.

8:5 Samaria, dy lo ath fwriodd heibio: fy nig a gyneuodd iw herbyn; pa hyd ni fedrant ddilyn diniweidrwydd?

8:6 Canys o Israel y mae; y saer ai gwnaeth; am hynny nid yw efe DDUW: ond yn ddrylliau y bydd llo Samaria.

8:7 Canys gwynt a heuasant, a chorwynt a fedant: corsen ni bydd iddo: y dywysen ni wna flawd: ac os gwna, dieithriaid ai llwnc.

8:8 Israel a lyncwyd: bellach y byddant ymysg y cenhedloedd fel dodrefnyn heb hoffter ynddo.

8:9 Canys hwy a aethant i fyny i Asyria, yn asyn gwyllt unig iddo ei hun: Effraim a gyflogodd gariadau.

8:10 Hefyd er iddynt gyflogi rhai ymysg y cenhedloedd, yn awr mi au casglaf hwynt: canys tristnt ychydig, oherwydd baich brenin y tywysogion.

8:11 Oherwydd amlhau o Effraim allorau i bechu, allorau fydd ganddo i bechu.

8:12 Mi a ysgrifennais iddo bethau mawrion fy nghyfraith, ac fel dieithrbeth y cyfrifwyd.

8:13 Yn lle ebyrth fy offrymau, cig a aberthant, ac a fwytant; yr ARGLWYDD nid yw fodlon iddynt: efe a gofia bellach eu hanwiredd, ac efe a ofwya eu pechodau; dychwelant ir Aifft.

8:14 Canys anghofiodd Israel ei Wneuthurwr, ac a adeiladodd demlau; a Jwda a amlhaodd ddinasoedd caerog: ond myfi a anfonaf dn iw ddinasoedd, ac efe a ysa ei balasau.

PENNOD 9

9:1
Israel, na orfoledda gan lawenydd, fel pobloedd eraill: canys puteiniaist oddi wrth dŷ DDUW, gwobrau a hoffaist ar bob llawr dyrnu ŷd.

9:2 Y llawr dyrnu nar gwinwryf nis portha hwynt, ar gwin newydd ai twylla hi.

9:3 Ni thrigant yng ngwlad yr ARGLWYDD; ond Effraim a ddychwel ir Aifft, ac yn Asyria y bwytnt beth aflan.

9:4 Nid offrymant win ir ARGLWYDD, au haberthau ni bydd melys ganddo; byddant iddynt fel bara galarwyr; pawb, a fwytao ohono a halogir: oherwydd eu bara dros eu heneidiau ni ddaw i dŷ yr ARGLWYDD.

9:5 Beth a wnewch ar ddydd yr uchel.ŵyl, ac ar ddydd gŵyl yr ARGLWYDD?

9:6 Canys wele, aethant ymaith gan ddinistr; yr Aifft au casgl hwynt, Memffis au cladd hwynt: danadl a oresgyn hyfryd leoedd eu harian hwynt; drain a dyf yn eu pebyll.

9:7 Dyddiau i ymweled ddaethant, dyddiau talur pwyth a ddaethant; Israel a gnt wybod hyn: y proffwyd sydd ffl, ynfyd yw y gŵr ysbrydol, am amlder dy anwiredd, ar cas mawr.

9:8 Gwyliedydd Effraim a fu gydam Duw; aeth y proffwyd yn fagl adarwr yn ei holl lwybrau, ac yn gasineb yn nhŷ ei DDUW.

9:9 Ymlygrasant yn ddwfn, megis yn amser Gibea: am hynny efe a goffa eu hanwiredd, efe a ymwl u pechod.

9:10 Cefais Israel fel grawnwin yn yr anialwch; gwelais eich tadau megis y ffrwyth cynharaf yn y ffigysbren yn ei dechreuad: ond hwy a aethant at Baal-peor, ymddidolasant at y gwarth hwnnw; a bu eu ffieidd-dra fel y carasant.

9:11 Am Effraim, eu gogoniant hwy a eheda fel aderyn; or enedigaeth, or groth, ac or beichiogi.

9:12 Er iddynt fagu eu plant, gwnaf hwynt yn amddifaid o ddynion: a gwae hwynt, pan ymadawyf oddi wrthynt!

9:13 Effraim, fel y gwelais Tyrus, a blannwyd mewn hyfryd gyfannedd: eto Effraim a ddwg ei blant allan at y lleiddiad.

9:14 Dyro iddynt, ARGLWYDD: beth a roddi? dyro iddynt groth yn erthylu, a bronnau hysbion.

9:15 Eu holl ddrygioni sydd yn Gilgal: canys yno y caseais hwynt: am ddrygioni eu gweithredoedd y bwriaf hwynt allan om tŷ; ni chwanegaf eu caru hwynt: eu holl dywysogion sydd wrthryfelgar.

9:16 Effraim a drawyd, eu gwraidd a wywodd, dwyn ffrwyth nis gwnnt: ac os cenhedlant, eto lladdaf annwyl blant eu crothau.

9:17 Fy Nuw au gwrthyd hwynt, am na wrandawsant arno ef: am hynny y byddant grwydraid ymhlith y cenhedloedd.

PENNOD 10

10:1
Gwinwydden wag yw Israel; efe a ddwg ffrwyth iddo ei hun: yn l amlder ei ffrwyth yr amlhaodd efe allorau; yn l daioni ei dir gwnaethant ddelwau teg.

10:2 Eu calon a ymrannodd; yn awr y ceir hwy yn feius: efe a dyr i lawr eu hallorau hwynt; efe a ddistrywia eu delwau.

10:3 Canys yr awr hon y dywedant, Nid oes i ni frenin, am nad ofnasom yr ARGLWYDD; a pheth a wni brenin i ni?

10:4 Dywedasant eiriau, gan dyngu anudon wrth wneuthur amod; tarddodd barn megis wermod yn rhychau y meysydd.

10:5 Preswylwyr Samaria a ofnant oherwydd lloeau Beth-afen; canys ei bobl a alara drosto, ai offeiriaid y rhai a lawenychant ynddo, o achos ei ogoniant, am iddo ymado oddi wrtho ef.

10:6 Hefyd efe a ddygir i Asyria yn anrheg i frenin Jareb: Effraim a dderbyn gywilydd, ac Israel a fydd cywilydd ganddo ei gyngor ei hun.

10:7 Samaria, ei brenin a dorrir ymaith fel ewyn ar wyneb y dwfr.

10:8 A distrywir uchelfeydd Afen, pechod Israel; dring drain a mieri ar eu hallorau; a dywedant wrth y mynyddoedd, Gorchuddiwch ni; ac wrth y bryniau, Syrthiwch arnom.

10:9 O Israel, ti a bechaist er dyddiau Gibea: yno y safasant; ar rhyfel yn Gibea yn erbyn plant anwiredd ni oddiweddodd hwynt.

10:10 Wrth fy ewyllys y cosbaf hwynt: a phobl a gesglir yn eu herbyn, pan ymrwymont yn eu dwy gwys.

10:11 Ac Effraim sydd anner wedi ei dysgu, yn dda ganddi ddyrnu; a minnau a euthum dros degwch ei gwddf hi: paraf i Effraim farchogaeth: Jwda a ardd, a Jacob a lyfna iddo.

10:12 Heuwch i chwi mewn cyfiawnder, medwch mewn trugaredd; braenerwch i chwi fraenar: canys y mae yn amser i geisio yr ARGLWYDD, hyd oni ddelo a glawio cyfiawnder arnoch.

10:13 Arddasoch i chwi ddrygioni, medasoch anwiredd, bwytasoch ffrwyth celwydd; am i ti ymddiried yn dy ffordd dy hun, yn lluosowgrwydd dy gedyrn.

10:14 Am hynny y cyfyd terfysg ymysg dy bobl, ath holl amddiffynfeydd a ddinistrir, fel y darfu i Salman ddinistrio Beth-arbel yn amser rhyfel; lle y drylliwyd y fam ar y plant.

10:15 Fel hynny y gwna Bethel i chwi, am eich mawrddrwg: gan ddifetha y difethir brenin Israel ar foregwaith.

PENNOD 11
11:1
Pan oedd Israel yn fachgen, mi ai cerais ef, ac a elwais fy mab or Aifft.

11:2 Fel y galwent arnynt, felly hwythau a aent ou gŵydd hwy; aberthasant i Baalim, llosgasant arogl-darth i ddelwau cerfiedig.

11:3 Myfi hefyd a ddysgais i Effraim gerdded, gan eu cymryd erbyn eu breichiau; ond ni chydnabuant mai myfi au meddyginiaethodd hwynt.

11:4 Tynnais hwynt rheffynnau dynol, rhwymau cariad; ac oeddwn iddynt megis y rhai a godant yr iau ar eu bochgernau hwynt; a bwriais atynt fwyd.

11:5 Ni ddychwel efe i wlad yr Aifft; ond yr Asyriad fydd ei frenin, am iddynt wrthod troi.

11:6 Ar cleddyf a erys ar ei ddinasoedd ef, ac a dreulia ac a ysa ei geinciau ef, am eu cynghorion eu hun,

11:7 Am pobl i sydd ar feddwl cilio oddi wrthyf fi; er iddynt eu galw at y Goruchaf, eto ni ddyrchafai neb ef.

11:8 Pa fodd yth roddaf ymaith, Effraim? yth roddaf i fyny, Israel? pa fodd yth wnaf fel Adma? ac yth osodaf megis Seboim? trodd fy nghalon ynof, am hedifeirwch a gydgyneuwyd.

11:9 Ni chyflawnaf angerdd fy llid: ni ddychwelaf i ddinistrio Effraim, canys Duw ydwyf fi, ac nid dyn; y Sanct yn dy ganol di; ac nid af i mewn ir ddinas.

11:10 Ar l yr ARGLWYDD yr nt; efe a rua fel llew: pan ruo efe, yna meibion or gorllewin a ddychrynant.

11:11 Dychrynant fel aderyn or Aifft, ac fel colomen o dir Asyria: a mi au gosodaf hwynt yn eu tai, medd yr ARGLWYDD.

11:12 Effraim am hamgylchynodd chelwydd, a thŷ Israel thwyll; ond y mae Jwda eto yn llywodraethu gyda Duw, ac yn ffyddlon gydar saint.

PENNOD 12

12:1
Effraim sydd yn ymborthi ar wynt, ac yn dilyn gwynt y dwyrain: ar hyd y dydd yr amlhaodd gelwydd a dinistr; amod a wnaethant r Asyriaid; ac olew a ddygwyd ir Aifft.

12:2 Ac y mae gan yr ARGLWYDD gwyn ar Jwda; ac efe a ymwl Jacob yn l ei ffyrdd: yn l ei weithredoedd y tl iddo y pwyth.

12:3 Yn y groth y daliodd efe sawdl ei frawd, ac yn ei nerth y cafodd allu gyda Duw.

12:4 Ie, cafodd nerth ar yr angel, a gorchfygodd; wylodd, ac ymbiliodd ag ef: cafodd ef yn Bethel, ac yno yr ymddiddanodd ni;

12:5 Sef ARGLWYDD DDUW y lluoedd; yr ARGLWYDD yw ei goffadwriaeth.

12:6 Tro dithau at dŷ DDUW; cadw drugaredd a barn, a disgwyl wrth dy DDUW bob amser.

12:7 Marsiandwr yw efe; yn ei law ef y mae cloriannau twyll: da ganddo orthrymu.

12:8 A dywedodd Effraim, Eto mi a gyfoethogais, cefais i mi olud; ni chafwyd yn fy holl lafur anwiredd ynof, a fyddai bechod.

12:9 A mi, yr hwn yw yr ARGLWYDD dy DDUW ath ddug o dir yr Aifft, a wnaf i ti drigo eto mewn pebyll, megis ar ddyddiau uchel ŵyl.

12:10 Ymddiddenais trwy y proffwydi, a mi a amlheais weledigaethau, ac a arferais gyffelybiaethau, trwy law y proffwydi.

12:11 A oes anwiredd yn Gilead? yn ddiau gwagedd ydynt; yn Gilgal yr aberthant ychen: eu hallorau hefyd sydd fel carneddau yn rhychau y meysydd.

12:12 Ffodd Jacob hefyd i wlad Syria, a gwasanaethodd Israel am wraig, ac am wraig y cadwodd ddefaid.

12:13 A thrwy broffwyd y dug yr ARGLWYDD Israel or Aifft, a thrwy broffwyd y cadwyd ef.

12:14 Effraim ai cyffrdd ef i ddig ynghyd chwerwedd; am hynny y gad efe; ei waed ef arno, ai Arglwydd a dl iddo ei waradwydd.


PENNOD 13

13:1
Pan lefarodd Effraim dychryn, ymddyrchafodd efe yn Israel; ond pan bechodd gyda Baal, y bu farw.

13:2 Ac yr awr hon ychwanegasant bechu, ac ou harian y gwnaethant iddynt ddelwau tawdd, ac eilunod, yn l eu deall eu hun, y cwbl o waith y crefftwyr, am y rhai y maent yn dywedyd, Y rhai a aberthant, cusanant y lloi.

13:3 Am hynny y byddant fel y bore-gwmwl, ac megis y gwlith yr ymedy yn fore, fel mn us a chwaler gan gorwynt allan or llawr dyrnu, ac fel mwg or ffumer.

13:4 Eto myfi yw yr ARGLWYDD dŷ DDUW, ath ddug di o dir yr Aifft; ac ni chei gydnabod Duw ond myfi: ac nid oes Iachawdwr ond myfi.

13:5 Mi ath adnabm yn y diffeithwch, yn nhir sychder mawr.

13:6 Fel yr oedd eu porfa, y cawsant eu gwala: cawsant eu gwala, a chodasant eu calonnau; ac anghofiasant fi.

13:7 Ond mi a fyddaf fel llew iddynt; megis llewpard ar y ffordd y disgwyliaf hwynt.

13:8 Cyfarfyddaf hwynt fel arth wedi colli ei chenawon; rhwygaf orchudd eu calon hwynt; ac yna fel llew y difaf hwynt: bwystfil y maes au llarpia hwynt

13:9 O Israel, tydi ath ddinistriaist dy hun; ond ynof fi y mae dy gymorth.

13:10 Dy frenin fyddaf: pa le y mae arall ath waredo di yn dy holl ddinasoedd? ath frawdwyr, am y rhai y dywedaist, Dyro i mi frenin a thywysogion?

13:11 Rhoddais i ti frenin yn fy nig, a dygais ef ymaith yn fy llid.

13:12 Rhwymwyd anwiredd Effraim; cuddiwyd ei bechod ef.

13:13 Gofid un yn esgor a ddaw arno; mab angall yw efe; canys ni ddylasai fe sefyll yn hir yn esgoreddfa y plant.

13:14 O law y bedd yr achubaf hwynt; oddi wrth angau y gwaredaf hwynt; byddaf angau i ti, O angau; byddaf dranc i ti, y bedd: cuddir edifeirwch om golwg.

13:15 Er ei fod yn ffrwythlon ymysg ei frodyr, daw gwynt y dwyrain, gwynt yr ARGLWYDD or anialwch a ddyrchafa, ai ffynhonnell a sych, ai ffynnon a yn hesb: efe a ysbeilia drysor pob llestr dymunol.

13:16 Diffeithir Samaria, am ei bod yn anufudd iw Duw: syrthiant ar y cleddyf: eu plant a ddryllir, au gwragedd beichiogion a rwygir.

PENNOD 14

14:1
Ymchwel, Israel, at yr ARGLWYDD dŷ DDUW; canys ti a syrthiaist trwy dy anwiredd.

14:2 Cymerwch eiriau gyda chwi, a dychwelwch at yr ARGLWYDD: dywedwch wrtho, Maddau yr holl anwiredd; derbyn ni yn ddaionus: a thalwn i ti loi ein gwefusau.

14:3 Ni all Assur ein hachub ni; ni farchogwn ar feirch; ac ni ddywedwn mwyach wrth waith ein dwylo, O ein duwiau: oherwydd ynot ti y caiff yr amddifad drugaredd.

14:4 Meddyginiaethaf eu hymchweliad hwynt, caraf hwynt yn rhad: canys trodd fy nig oddi wrtho.

14:5 Byddaf fel gwlith i Israel: efe a flodeua fel y lili, ac a leda ei wraidd megis Libanus.

14:6 Ei geinciau a gerddant, a bydd ei degwch fel yr olewydden, ai arogl fel Libanus.

14:7 Y rhai a arhosant dan ei gysgod ef a ddychwelant: adfywiant fel ŷd, blodeuant hefyd fel y winwydden: bydd ei goffadwriaeth fel gwin Libanus.

14:8 Effraim a ddywed, Beth sydd i mi mwyach a wnelwyf ag eilunod? Gwrandewais, ac edrychais arno: myfi sydd fel ffynidwydden ir; ohonof fi y ceir dy ffrwyth di.

14:9 Pwy sydd ddoeth, ac efe a ddeall hyn? a deallgar, ac efe ai gwybydd? canys union yw ffyrdd yr ARGLWYDD, ar rhai cyfiawn a rodiant ynddynt: ond y troseddwyr a dramgwyddant ynddynt.

 

_____________

DIWEDD


Adolygiad diweddaraf / Darrera actualitzaci / Latest update 2009-01-13

 

Sumbolau arbennig: ŷ ŵ ə

Bler wyf i? Yr ych chin ymwld ag un o dudalennaur Gwefan CYMRU-CATALONIA
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web CYMRU-CATALONIA (= Galles-Catalunya)
Weə(r) m ai? Yu a(r) vzting ə peij frm dhə CYMRU-CATALONIA (= Weilz-Katəluniə) Wb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the CYMRU-CATALONIA (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA

 

 

hit counter script
Edrychwch ar fy Ystadegau / Mireu les estadstiques / View My Stats