http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_cwrs/cwrs_0052_CAT_llafariad_ymwthiol_0309c.htm

0001z Yr Hafan / Pàgina Principal  

............
0008c Y Barthlen / el mapa d'aquesta web

.......................0043c Y Gymraeg (Mynegai) / La llengua gal·lesa (índex)


...................................2417c Gwersi Cymraeg- y gyfeirddalen / curs de gal·lès - contingut


....................................................
y tudalen hwn
               

baneri
..Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal·les i Catalunya

Dysgu Cymráeg
Aprendre gal·lès

Y Llafariad ymwthiol /
La vocal intrusiva(delw 4666)


 

La vocal intrusiva.


a) En gal·lès modern literari, hi ha unes quantes paraules monsíl·labes que acaben en consonant + -l, -n, -r  (per exemple, pobl = persones, gent, poble). Encara que a la llengua literària es consideren monosíl·labes, tal com ho eren en gal.lès mitjà (abans de c. 1500), avui en  dia, a la llengua parlada, són bisíl·labes.


Llista de paraules d'aquest tipus amb B,D,F,G,M,T,TH com a consonant penúltima, amb la pronunciacio estàndard:

·         BL: pobl [pobøl], dwbl [dubøl] (= doble), cwbl [kubøl] (= tot), Beibl [beibøl] (= bíblia), abl [abøl] (= capaç), stabl [stabøl] (= establa)

·         BR: ceibr [keibør] (= biga), llwÿbr [lhuibør] (= sender), gwobr [gwobør] (= premi)

·         DL: dadl [dadøl] (= debat), chwedl [khwedøl] (= llegenda)

·         DN: gwadn [gwadøn] (= sola), llwdwn [lhudøn] (= xai)

·         DR: Pedr [pedør] (= Pere)lleidr [lheidør] (= lladre), budr [bidør] (= brut)lledr [lhedør] (= cuiro), neidr [neidør] (= serp), pwdr [pudør] (= gandul)

·         FL: sofl [sovøl] (= rostoll)gafl [gavøl] (= entrecuix, forcadura), mefl [mevøl] (= error - PARAULA MÉS AVIAT LITERÀRIA),

·         FN: cefn [kevøn] (= esquena)gafl [savøn] (= boca d'animal), ofn [ovøn] (= por)cafn [kavøn] (= sot), dwfn [duvøn] (= profund)dafn [davøn] (= gota), llafn [lhavøn] (= tall d'arma, fulla d'arma), safn [savøn] (= gola)

·         FR: gafr [gavør] (= cabra)geifr [geivør] (= cabres), llÿfr [lhivør] (= llibre)llwfr [lhuvør] (= covard), dwfr [duvør] (= aigua)

·         GL: magl [magøl] (= trampa)ffagl [fagøl] (= torxa), bagl [bagøl] (= cama)congl [kongøl] (= cantonada), sigl [sigøl] (= sotragada - PARAULA NO GAIRE CORRENT)casgl [kasgøl] (= pus)

·         GN: mign [migøn] (= pantà)

·         GR: gogr [gogør] (= sedàs)

·         ML: aml [amøl] (=freqüent)

·         TR: llestr [lhestør] (= vaixell)rhestr [rhestør] (= llista)

·         THR: llethr [lhethør] (= vessant)rhuthr [rhithør] (= ímpetu)


b) En gal·lès mitjà, aquestes mateixes paraules monosíl·labes s'escrivien sovint amb una i grega entre les dues consonants finals -

·         keuyn (és a dir - cefyn) = gal·lès modern cefn;

·         llyvyr (és a dir - llÿfÿr), gal·lès modern llÿfr;

·         pobyl = gal·lès modern pobl.

Encara que aquesta forma d'escriure pot suggerir que es tractava de paraules bisil·labes, es veu que eren monosíl·labes perquè:

·         1) la mètrica de la poesia medieval indica que no podien ser bisíl·labes.

·         2) en formes derivades d'aquestes paraules, de vegades la 'y' s'escriu, cosa que mostra que no eren marcadors d'una segona sil·laba.

·         3) La 'y' també es trobava en paraules que no són del tipus -l-n-r. Això també indica que la inclusió de la 'y' era més aviat una convenció ortogràfica més que una indicació de la pronunciació - palym (avui - palm) = palma


c) En gal·lès modern, aquestes paraules monosíl·labes són, a la llengua col·loquial, bisíl·labes. La segona vocal és una repetició de la vocal de la síl·laba accentuada, o del segon element d'un diftong de la síl·laba accentuada. En els diàlegs a novel·les, obres de teatre, etc, on es vol representar més acuradament la llengua parlada, aquesta vocal s'hi escriu.

EXEMPLES: (forma col.loquial/pronunciació/forma estàndard)

·         abal [A-bal] abl,  

·         amal [A-mal] aml,

·         bagal [BA-gal] bagl,  

·         Beibil [BEI-bil] Beibl,

·         budur [BI-dir] budr,  

·         cafan [KA-van] cafn,  

·         casgal [KA-skal] casgl,  

·         cefen [KE-ven] cefn,

·         ceibir [KEI-bir] ceibr,

·         (Gal.les del Nord) chwedel [KHWE-del] chwedl -  (Gal.les del Sud) hweddel [HWE-dhel],

·         congol [KO-ngol] congl,

·         cwbwl [KU-bul] cwbl,  

·         dadal [DA-dal] dadl,

·         dafan [DA-van] dafn,

·         dwbwl [DU-bul] dwbl,  

·         dwfwn [DU-vun] dwfn,

·         (dwr < dwfwr < dwfr)

·         ffagal [FA-gal] ffagl,  

·         gafal [GA-val] gafl,  

·         gafar [GA-var] gafr,

·         geifir [GEI-vir] geifr,

·         gogor [GO-gor] gogr,  

·         (Gal.les del Sud) gwaddan [GWA-dhan] gwadn,  

·         gwobor [GWO-bor] gwobr,   

·         hagar [HA-gor] hagr,  

·         llafan [LHA-van] llafn,  

·         lleder [LHA-der] lledr,  

·         lleidir [LHEI-dir] lleidr,

·         llester [LHE-ster] llestr,  

·         llether [LHE-ther] llethr;  

·         llwdwn [LHU-dun] llwdn,  

·         llwfwr [LHU-vur] llwfr,  

·         llwÿbÿr [LHUI-bir] llwÿbr,  

·         llÿfÿr [LHI-vir] llÿfr,  

·         magal [MA-gal] magl,  

·         mefel [ME-vel] mefl,

·         migin [MI-gin] mign,  

·         neidir [NEI-dir] neidr,  

·         ofon - ofan [O-von, O-van] ofn,

·         Peder [PE-der] Pedr,  

·         pobol [PO-bol] pobl,  

·         pwdwr [PU-dur] pwdr,

·         rhuthur [HRI-thir] rhuthr,  

·         safan [SA-van] boca,

·         sigil - shigil [SI-gil, SHI-gil] sigl,

·         sofol [SO-vol] sofl,  

·         stabal [STA-bal] stabl,  


d) A Gal.les del Nord, però, les paraules que comencen amb f [v] més una altra consonant són encara monosíl·labes:

·         (fl) sofl, gafl, mefl,

·         (fn) cefn, safn, ofn, cafn, llafn, dwfn (de fet, al nord té la forma dyfn), dafn,

·         (fr) gafr, geifr, llÿfr, llwfr, (dwfr - pronunciació estàndard de dwr)


e) Al nord-oest, i entre els parlants del dialecte tradicional del sud-est, una -e final esdevingué -a - per exemple:

·         (1) llethr > llether > llethar,  

·         (2)  (sud-est) cefn > cefen > cefan,  

·         (3)  lledr > lleder > lledar,  

·         (4) (nord-oest) chwedl > chwadal

 

Adolygiad diweddaraf / Darrera actualització  30 05 1999

 

DIWEDD / FI ŷŵ

 

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA" (Cymráeg)
On sóc?
Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya) (català)
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website (English)
We
(r) àm ai? Yùu àa(r) víziting  peij fròm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katlóuni) Wébsait (Íngglish)


CYMRU-CATALONIA

Edrychwch ar fy Ystadegau / View My Stats